Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca, 20 grudnia 2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje, że:

  1. dnia 22 grudnia 2011 r. (czwartek), Urząd Miejski będzie czynny do godz. 1400.
  2. dnia 23 grudnia 2011 r. (piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godz. 1200.

Za utrudnienia przepraszam.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 13 grudnia 2011 r.

STYPENDIA SOCJALNE
 za okres IX-XII   2011 r.
wypłacane będą w kasie Urzędu Miejskiego
w Głuszycy
15 i 16 grudnia 2011 r. od godz.1000-1330

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 30.11.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dnia 30 listopada 2011 roku
wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok.1.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

 

Głuszyca, 29-11-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy.

Głuszyca, 25-11-2011 r.

Informacja

Burmistrz Głuszycy
wyjątkowo będzie przyjmować Mieszkańców
w Urzędzie Miejskim
w sprawie skarg i wniosków
nie we wtorek 29 listopada 2011 r.,
ale w czwartek 1 grudnia 2011 r.
od godz. 11:00 do godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszam
Zastępca Burmistrza
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 14-11-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
podaje do wiadomości

informację dotyczącą konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Głuszyca, 04-11-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA KONKURS
NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE GMINY GŁUSZYCA

REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Głuszyca w postaci znaku graficznego logo i hasła promocyjnego gminy

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 

Głuszyca, 28-10-2011 r.

Uchwała Nr 3/VI/2011
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 30.10.2011 do 29.10.2012. (cd. uchwały)

Głuszyca, 19-10-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
zarządza
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Konsultacje rozpoczną się od dnia 26. 10. 2011 r. i będą trwały do 08. 11. 2011 r. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.

Głuszyca, 31-08-2011 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Głuszycy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głuszyca, 30-08-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje,

że w związku z realizowaną inwestycją pn.: „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy”,
w dniu 2 września 2011 r. o godz. 900 przy ulicy 11 Listopada 1,
odbędzie się spotkanie dotyczące remontu ul. Ogrodowej, Piastowskiej oraz 11 Listopada.
Na spotkaniu omawiane będą sprawy mieszkańców, związane m.in. z odprowadzaniem wód opadowych z posesji, wysokością krawężników oraz wykonaniem chodników i progów spowalniających.
Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.      

Zastępca Burmistrza Głuszycy
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 24-08-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
informuje

  1. Dnia 30 sierpnia 2011 r. (wtorek)  - w y j ą t k o w o  - Mieszkańcy przyjmowani  będą od godz. 1200  do godz. 1600.
  2. Dnia 2 września 2011 r. (piątek) - w związku z zaplanowanym wyłączeniem energii elektrycznej - Urząd Miejski będzie świadczyć usługi w ograniczonym zakresie i będzie otwarty do godz. 1400. 
    Nie będzie również czynny system informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne.

Za utrudnienia przepraszam

ZASTĘPCA BURMISTRZA GŁUSZYCY
(-) Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 20-07-2011 r.

ROBOTY WODOCIĄGOWE RAZ JESZCZE

W nocy z piątku (22. 07. 2011) na sobotę (23 .07. 2011) nastąpi kolejne wyłączenie dopływu wody do gospodarstw domowych w obrębie ul. Grunwaldzkiej.

Prace rozpoczną się w piątek o godz. 22:00,
a ich zakończenie planowane jest na godz. 10:00 w sobotę
.

Będzie to drugi etap prac polegających na wymianie przyłączy wodociągowych w ul. Grunwaldzkiej. Prace to umożliwią wykonanie jeszcze w tym roku nowej nawierzchni tej ulicy o wartości ok. 1 000 000 zł.

 

Głuszyca, 12-07-2011 r.

Burmistrz Głuszycy informuje, że:

W związku z modernizacją sieci wodociągowej
w obrębie ul. Grunwaldzkiej
od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki
w nocy z 13.07.2011 r. (środa) od godz. 21:00
do rana 14.07.2011 r. (czwartek) do godz. 8:00
będzie wyłączony dopływ wody bieżącej

Za utrudnienia przepraszam i zapewniam, iż wykonywanie tych prac jest niezbędne ze względu na zaplanowaną na rok bieżący wymianą nawierzchni ul. Grunwaldzkiej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 06-07-2011 r.

STYPENDIA
socjalne

za okres I ÷ VI 2011 r.
wypłacane będą w kasie
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
od 7 lipca 2011 r.
w godz. 10:00÷ 13:30

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Głuszyca, 06-06-2011 r.

herb GłuszycyBurmistrz Głuszycy
zaprasza Mieszkańców
na spotkanie


Serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Głuszyca na spotkanie.

Tematy:
1. Stan budżetu Gminy,
2. Plac manewrowy między garażami.

Spotkanie odbędzie się 
9 czerwca 2011 r. (czwartek),
o godz. 18°°
w Szkole Podstawowej Nr 3
w Głuszycy.
      

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

_______________________________________
Głuszyca, 01-06-2011 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy  informuje, że Sąd  Okręgowy w Świdnicy  ustalił dla Gminy Głuszyca 4 ławników.

  • do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  - 2,
  • do  Wydziału Pracy   - 2,

których Rada Miejska  powinna wybrać w terminie do 30 października 2011r.

W związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2011 r.  należy zgłaszać kandydatów na ławników zgodnie z art. 162 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia.

Z poważaniem

z up Burmistrza
(-) Józef Piksa
Zastępca Burmistrza

_______________________________________
Głuszyca, 02-02-2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głuszycy informuje, że w Urzędzie Miejskim w Głuszycy prowadzony jest rejestr osób chętnych do dokonania zamiany mieszkania.

Oferty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul Grunwaldzka 55,  pokój nr 1.

Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

_______________________________________
Głuszyca, 28-01-2011 r.

Informacja Burmistrza Głuszycy
w sprawie:

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
z dnia 27 styczna 2011 r
.

BONIFIKATA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 

 _______________________________________
Głuszyca, 27-01-2011 r.

Zaproszenie na spotkanie z Burmistrzem Głuszycy

Burmistrz Głuszycy zaprasza kwaterodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, sala nr 11.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |