Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2011 r. >

_________________________
Głuszyca, 2011-10-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa zadania: Remonty dróg i mostów w Głuszycy Górnej.
Numer ogłoszenia: 329080-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dokumentacja techniczna:

1. Remont drogi dojazdowej do pól i posesji dz. nr 453, część dz. 205 w Głuszycy Górnej:  (pobierz zip = 2,24 MB)

2. Remont drogi dojazdowej do pól i posesji dz. nr 219 w Głuszycy Górnej:  (pobierz zip = 2,40 MB)

3. Remont mostu w ciągu drogi gminnej w ramach zadania „Remont drogi dojazdowej do pól i posesji dz. nr 453, część dz. 205 w Głuszycy Górnej:  (pobierz zip = 8,10MB)

 • Orientacja
 • Zagospodarowanie terenu
 • Rysunek zestawczy
 • Zbrojenie przyczółków i murów oporowych
 • Konstrukcja stalowa ustroju nośnego
 • Zbrojenie płyty – ustrój nośny
 • Opis techniczny
 • SST
 • Kosztorys ofertowy + przedmiar

4. Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej:  (pobierz zip = 7,75 MB)

 • Orientacja
 • Zagospodarowanie terenu
 • Rysunek zestawczy
 • Zbrojenie przyczółków i murów oporowych
 • Konstrukcja stalowa ustroju nośnego
 • Zbrojenie płyty pomostowej
 • Profil podłużny drogi
 • Profil podłużny cieku
 • Opis techniczny
 • SST
 • Kosztorys ofertowy + przedmiar

_________________________
Głuszyca, 2011-10-11

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95”.

_________________________
Głuszyca, 2011-09-13

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: "
Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca – budowa placów zabaw".

_________________________
Głuszyca, 2011-08-04

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: "Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95".

_________________________
Głuszyca, 2011-07-29

PYTANIA UCZESTNIKÓW PRZETARGU:

 1. Czy zamawiający ze względu na zachowanie wysokiej jakości oraz wydłużenie bezawaryjnej pracy urządzeń potwierdza chęć otrzymania urządzeń zabawowych wykonanych w technologiach:
  - drewna klejonego warstwowo
  - ocynkowania metodą kąpielową
  - płyt HDPE stosowanych do wykończenia urządzeń?
 2. Czy zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
  - karty techniczne urządzeń,
  - fotografie urządzeń równoważnych (o minimalnych wymiarach A4) w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia,
  - certyfikaty zgodne z normą PN_EN 1176?
 3. Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z obowiązującymi normami PN_EN_1177 i PN_EN_1176 wykonawca uwzględnił w wycenie i wykonał nawierzchnię bezpieczną składającą się z wykorytowania + żwirek grubości 30 cm zgodnie z obowiązującą normą, w strefach bezpiecznych istniejących urządzeń, wszędzie tam gdzie, wysokość upadkowa istniejących urządzeń przekracza 1 m.


ODPOWIEDZI:

 1. W projekcie i kosztorysie przyjęte zostały urządzenia wykonane w w/w technologiach. W ofercie należy zaproponować urządzenia równe lub lepsze pod względem rozwiązań technologicznych, od tych zaproponowanych w ofercie (przy czym ich producentem może być zupełnie inna firma).
 2. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wymienionej w pytaniu dokumentacji.
 3. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie i wykonać nawierzchnię bezpieczną zgodnie z normą, w strefach bezpiecznych istniejących urządzeń, wszędzie tam gdzie wysokość upadkowa przekracza 1m.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Tytuł:„Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca – budowa placów zabaw”
Numer ogłoszenia: 223072 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

Dokumentacja projektowa:
Część I:

 1. Sierpnica
 2. Grzmiąca

Część II:

 1. Kolce
 2. Głuszyca Górna

_________________________
Głuszyca, 2011-07-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Głuszyca: Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95
Numer ogłoszenia: 205688 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dokumentacja:

_________________________
Głuszyca, 2011-06-14

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: "Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi".

 

Głuszyca, 2011-06-13

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: "Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca – usuwanie skutków powodzi etap II"

 

Głuszyca, 2011-05-30

DOTYCZY: Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca - usuwanie skutków powodzi etap II

Informujemy, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Formularzu Ofertowym, zmianie uległy, zapisy. dotyczące sposobu rozliczania się z Wykonawcą. Prosimy o zapoznanie się z naniesionymi zmianami.

Głuszyca, 2011-05-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca - usuwanie skutków powodzi etap II

Numer ogłoszenia: 122988 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja:


_______________________________

Głuszyca, 2011-06-02

DOTYCZY: Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi.


Informujemy, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Formularzu Ofertowym, zmianie uległy niektóre z zapisów m.in. zapisy dotyczące sposobu rozliczania się z Wykonawcą, kod CPV, termin składania ofert, załącznik nr 1. Prosimy o zapoznanie się z naniesionymi zmianami.

W związku z naniesionymi przez nas poprawkami, chcielibyśmy poinformować o przesunięciu terminu składania ofert z 3 czerwca na 7 czerwca.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Głuszyca, 2011-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi.

Numer ogłoszenia: 109060-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja:

____________________________


Głuszyca, 2011-06-03

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: "Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy"

Głuszyca, 2011-05-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy.

Numer ogłoszenia: 98892-2011; data zamieszczenia:04.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja w postaci plików spakowanych (ZIP)

Głuszyca, 25-05-2011 r.

Do uczestników przetargu: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy

W związku z koniecznością zmiany sposobu rozliczenia się z wykonawcą, z kosztorysowego na ryczałtowy, zmianie uległy zarówno SIWZ jak i wzór umowy. Dlatego też, chcielibyśmy poinformować, o zmianie terminu składania ofert na 30 maja 2011 r. (Zapis w SIWZ)

Poniżej zamieszczamy obowiązujące wersje w/w dokumentów oraz skorygowane o nowe ustalenia odpowiedzi na nadesłane przez Państwa pytania.

_____________________________________

Głuszyca, 20-05-2011 r.

Pismo
Burmistrza Głuszycy

znak: B.6845.83.2011,
dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę mienia ciepłowniczego Gminy Głuszyca.

Głuszyca, 16 maja 2011 r.


INFORMACJA
o wynikach przetargu

 1. W dniu 12.05.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy został przeprowadzony pierwszy przetarg ograniczony na dzierżawę mienia ciepłowniczego w Głuszycy, ogłoszony w dniu 22.04.2011 r.
 2. Przetarg dotyczył nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie ciepłownicze Gminy Głuszyca z urządzeniami i gruntem o powierzchni ogólnej 3.42 ha, położonej na działkach nr 76/2, nr 79 i nr 440 obręb Grzmiąca, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 26053 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi.
 3. Do przetargu dopuszczono dwie firmy. Nie dopuszczono jednej, z powodu nieterminowej wpłaty należnego wadium.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 0,40 zł/m2, osiągnięto 0,405 zł za m2 oraz łączna cena za 1MW - 13.933,49 zł netto miesięcznie, łączna cena z 1GJ - 37,63 zł netto.
 5. Dzierżawcą nieruchomości została firma DZT Service Sp. z o. o. ze Świebodzic.

Z up. BURMISTRZA
(-) Józef Piksa
Zastępca Burmistrza

 

Głuszyca, 2011-05-13

Lista
podmiotów zakwalifikowanych, po wpłaceniu wadium, do przetargu na dzierżawę mienia ciepłowniczego w Głuszycy
:

 1. DZT SERVICE SP.Z O. O.
  UL. WAŁBRZYSKA 7A
  58-160 ŚWIEBODZICE
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGRTYKI CIEPLNEJ
  UL. OGRODOWA 19
  58-306 WAŁBRZYCH

Errata: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00 - Wyjaśnienie: błąd pisarski.

Głuszyca, 22-04-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

Errata: Trzecia strona ogłoszenia, 4 akapit od dołu:
jest: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00
winno być: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00. - Wyjaśnienie: błąd pisarski.

pierwszy przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę na okres 10 lat tj. od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 maja 2021 r. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie ciepłownicze Gminy Głuszyca przy ul. Kolejowej o mocy cieplnej wynoszącej 3,5 MW z urządzeniami i gruntem o powierzchni ogólnej 3,42 położonej na działkach nr 76/2, nr 79, nr 440 obręb Grzmiąca posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 26053 w Sadzie Rejonowym w Wałbrzychu wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi na terenie miasta Głuszyca oraz sprzętem mechanicznym.

 • CENA WYWOŁAWCZA -  0,40 za 1 m2 powierzchni nieruchomości
  tj. 13.860 zł plus 23 % VAT
 • WADIUM- 15,000 złotych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |