Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 15 czerwca 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi


Uprzejmie informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XII/2011.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz o realizacji uchwał.
 5. Stan przygotowań Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej.
 6. Informacja o działalności Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, przygotowanie obiektów sportowych do wypoczynku letniego.
 7. Ocena realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
  - Przedstawienie sprawozdania,
  - Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu,
  - Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu,
  - Dyskusja,
  - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
   Głuszycy,
  - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 9. Podjęcie uchwał:
  9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.,
  9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.,
  9.3. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Głuszyca,
  9.4. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
  9.5. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2011 r.,
  9.6. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
  9.7. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.
 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |