Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

Uchwała Nr XI/52//2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XI/51//2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie:  zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca  z dnia 28 stycznia 2011 roku  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 maja 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grzmiąca.

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, Pozycja 1364, z dnia 27 kwietnia 2011 r. - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/88/1364

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, Pozycja 1363, z dnia 27 kwietnia 2011 r. - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/88/1363

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Głuszyca do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Ewy Morawiec.

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 60, Pozycja 837, z dnia 17 marca 2011 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/60/837

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, znak: NK-N.4131.245.2011.AS2 z dnia 16 marca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr VI/29/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (-) Wojewoda Dolnośląski
 

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2011 r.

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie„

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 dla Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.103.2011.AS2 z dnia 23 lutego 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 47, poz. 658.]

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 113, Pozycja 1814, z dnia 30 maja 2011 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/113/1814

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych oraz włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół w Głuszycy.

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Technikum dla Dorosłych.

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych oraz włączenia Technikum dla Dorosłych do Zespołu Szkół w Głuszycy.

Uchwała Nr IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. [Załącznik 1Załącznik 2]
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, Pozycja 446, z dnia 15 lutego 2011 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/36/446

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
[Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6]

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020. [Załącznik nr 1]

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2010 – 2015”.

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienie Gminy Głuszyca do realizacji projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie.

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji d.s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr III/3/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |