Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2011 r. >

Głuszyca, 2011-05-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca - usuwanie skutków powodzi etap II

Numer ogłoszenia: 122988 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja:


_______________________________

Głuszyca, 2011-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi.

Numer ogłoszenia: 109060-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja:

____________________________


Głuszyca, 2011-05-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy.

Numer ogłoszenia: 98892-2011; data zamieszczenia:04.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Ogłoszenie

Głuszyca, 25-05-2011 r.

Do uczestników przetargu: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy

W związku z koniecznością zmiany sposobu rozliczenia się z wykonawcą, z kosztorysowego na ryczałtowy, zmianie uległy zarówno SIWZ jak i wzór umowy. Dlatego też, chcielibyśmy poinformować, o zmianie terminu składania ofert na 30 maja 2011 r. (Zapis w SIWZ)

Poniżej zamieszczamy obowiązujące wersje w/w dokumentów oraz skorygowane o nowe ustalenia odpowiedzi na nadesłane przez Państwa pytania.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Wzór umowy.

dokumentacja w postaci plików spakowanych (ZIP)

_____________________________________

Głuszyca, 20-05-2011 r.

Pismo
Burmistrza Głuszycy

znak: B.6845.83.2011,
dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę mienia ciepłowniczego Gminy Głuszyca.

Głuszyca, 16 maja 2011 r.


INFORMACJA
o wynikach przetargu

 1. W dniu 12.05.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy został przeprowadzony pierwszy przetarg ograniczony na dzierżawę mienia ciepłowniczego w Głuszycy, ogłoszony w dniu 22.04.2011 r.
 2. Przetarg dotyczył nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie ciepłownicze Gminy Głuszyca z urządzeniami i gruntem o powierzchni ogólnej 3.42 ha, położonej na działkach nr 76/2, nr 79 i nr 440 obręb Grzmiąca, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 26053 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi.
 3. Do przetargu dopuszczono dwie firmy. Nie dopuszczono jednej, z powodu nieterminowej wpłaty należnego wadium.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 0,40 zł/m2, osiągnięto 0,405 zł za m2 oraz łączna cena za 1MW - 13.933,49 zł netto miesięcznie, łączna cena z 1GJ - 37,63 zł netto.
 5. Dzierżawcą nieruchomości została firma DZT Service Sp. z o. o. ze Świebodzic.

Z up. BURMISTRZA
(-) Józef Piksa
Zastępca Burmistrza

 

Głuszyca, 2011-05-13

Lista
podmiotów zakwalifikowanych, po wpłaceniu wadium, do przetargu na dzierżawę mienia ciepłowniczego w Głuszycy
:

 1. DZT SERVICE SP.Z O. O.
  UL. WAŁBRZYSKA 7A
  58-160 ŚWIEBODZICE
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGRTYKI CIEPLNEJ
  UL. OGRODOWA 19
  58-306 WAŁBRZYCH

Errata: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00 - Wyjaśnienie: błąd pisarski.

Głuszyca, 22-04-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

Errata: Trzecia strona ogłoszenia, 4 akapit od dołu:
jest: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00
winno być: Składanie ofert na dzierżawę zgodnie z ogłoszeniem do 12 maja 2011 r. do godzi. 12.00. Weryfikacja ofert odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 12.00. - Wyjaśnienie: błąd pisarski.

pierwszy przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę na okres 10 lat tj. od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 maja 2021 r. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie ciepłownicze Gminy Głuszyca przy ul. Kolejowej o mocy cieplnej wynoszącej 3,5 MW z urządzeniami i gruntem o powierzchni ogólnej 3,42 położonej na działkach nr 76/2, nr 79, nr 440 obręb Grzmiąca posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 26053 w Sadzie Rejonowym w Wałbrzychu wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi na terenie miasta Głuszyca oraz sprzętem mechanicznym.

 • CENA WYWOŁAWCZA -  0,40 za 1 m2 powierzchni nieruchomości
  tj. 13.860 zł plus 23 % VAT
 • WADIUM- 15,000 złotych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |