Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, 25 maja 2011 r.

Radni Rady Miejskiej
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zwołuję XII sesję Rady Miejskiej
na dzień 25 maja 2011 r. o godz. 1000
.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr: VII/2011, VIII/2011, IX/2011, X/2011, XI/2011.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o stanie oświaty w Gminie Głuszyca w roku szkolnym 2010/2011.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca, za I kwartał 2011 r.
 7. Informacja o działalności Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania..
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2010-2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Głuszyca.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Głuszyca.
 15. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
 18. .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |