Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 URZĄD STANU CYWILNEGO - USC

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
parter, pokój nr 8

Wiesława Moździerz - Kierownik USC
tel.: 74 88 66 744
e-mail: usc@gluszyca.pl

wykonuje zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego poprzez:

 1. rejestrowanie urodzeń, małżeństw i zgonów w raz z dokumentacją statystyczną dla potrzeb Urzędu Statystycznego,
 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( do ślubu konkordatowego) oraz zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 3. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w USC w terminie skróconym z uwagi na szczególne okoliczności,
 4. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po orzeczonym przez sąd rozwodzie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku,
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadanie nazwiska dziecku w przypadkach określonych ustawą- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz realizacji czynności urzędowych określonych przez sąd w zakresie przysposobień,
 6. przedstawienie sądowi okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( np. całkowite ubezwłasnowolnienie, niepełnoletniość itd.) oraz wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 7. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego orzeczeń sądów ( rozwody, separacje itd.),
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmian imion i nazwiska oraz ustalenie pisowni imion i nazwiska na wniosek stron,
 9. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu,
 10. sprostowania, odtwarzanie, ustalanie, uzupełnianie i wpisywanie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą ( urodzenia, małżeństwa, zgodny) oraz wnioskowanie o unieważnienie aktu,
 11. sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego i uzupełnianie aktu stanu cywilnego,
 12. wydawanie odpisów aktów urodzeń i małżeństw oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz poświadczenie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 13. organizowanie uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego „ Złote gody” oraz uroczystości spotkań z mieszkańcami Głuszycy, którzy obchodzą 100-lecie urodzin i osób starszych,
 14. sporządzanie testamentów allograficznych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |