Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 17 lutego 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr V/2011
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Głuszycy między Sesjami.
 5. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głuszyca za 2010 r.
 6. Sytuacja sportu i turystyki w Gminie Głuszyca.
 7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych za 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Ewy Morawiec
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie woli przystąpienia Gminy Głuszyca do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.
 17. Wnioski i zapytania osób spoza Rady.
 18. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |