Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

 

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2011 r.

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o.

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie„

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 dla Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych oraz włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół w Głuszycy.

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Technikum dla Dorosłych.

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych oraz włączenia Technikum dla Dorosłych do Zespołu Szkół w Głuszycy.

Uchwała Nr IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. [Załącznik 1Załącznik 2]
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, Pozycja 446, z dnia 15 lutego 2011 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/36/446

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
[Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6]

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020. [Załącznik nr 1]

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2010 – 2015”.

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienie Gminy Głuszyca do realizacji projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie.

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji d.s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr III/3/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |