Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 15 października 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Uprzejmie informuję, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 25 października 2010 r. o godz. 13.00

w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 44/2010 i nr 45/2010.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja z realizacji zadań wynikających ze „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2006-2011”.
 7. Podjęcie uchwał:
  7.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.,
  7.2 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 29, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 109/2,
  7.3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,
  7.4 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
  7.5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.6 w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
  7.7 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
 8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
         

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura 


Podstawa prawna do uczestnictwa: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zmianami)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |