Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Procedura naboru pracowników, procedura konkursu na stanowiska kierownicze >

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW

Założenia:
1) procedura naboru pracowników ma zagwarantować równy dostęp do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości,
2) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
3) nabór pracowników jest otwarty i konkurencyjny.


Cel:
1) pozyskanie fachowych pracowników na wolne stanowiska,
2) pozytywny wpływ na postrzeganie urzędu, jako działającego w sposób profesjonalny i wskazującego dbałość o zatrudnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach,
3) zwiększenie prestiżu funkcji urzędnika - kryterium kompetencji, jako decydujące o wyborze na dane stanowisko.

I. Planowanie i przygotowanie rekrutacji

1. Nabór pracowników prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy w Urzędzie.

2. Rozpoczęcie procedury naboru poprzedza złożenie wniosku do Burmistrza.

3. Wnioski składają :
1) kierownicy komórek organizacyjnych w sprawie naboru na stanowiska podległe,
2) stanowisko ds. kadr w porozumieniu z Zastępcą Burmistrza w sprawie naboru na
stanowiska kierownicze i samodzielne,

4. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę stanowiska,
2) liczbę i wymagania kwalifikacyjne pracownika,
3) proponowaną datę zatrudnienia,
4) proponowany sposób naboru pracownika:
a) zatrudnienie w drodze konkursu,
b) rekrutacja wewnętrzna (przesunięcie pracownika z innego stanowiska wraz ze wskazaniem pracownika, którego dotyczyłoby przesunięcie),
c) zatrudnienie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy,
d) staż dla bezrobotnego absolwenta,
e) wolontariat,
5) proponowane wynagrodzenie,
6) w przypadku tworzenia nowego stanowiska krótkie uzasadnienie wniosku.

5. Do wniosku należy dołączyć kartę opisu stanowiska zawierającą:
1) nazwę stanowiska pracy,
2) nazwę komórki organizacyjnej,
3) funkcje podstawowe,
4) wymagane wykształcenie,
5) wymaganą wiedzę specjalistyczną,
6) wymagane umiejętności i zdolności,
7) pożądane cechy charakteru , osobowości.

II. Ogłoszenie rekrutacji

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza, w przypadku rekrutacji
zewnętrznej, stanowisko ds. kadr przygotowuje ogłoszenie o rekrutacji.

2. Ogłoszenie winno zawierać:
1) informacje na temat komórki posiadającej wakat,
2) nazwę stanowiska,
3) krótką charakterystykę zakresu obowiązków,
4) wymagania względem kandydatów (wykształcenie, niezbędna wiedza specjalistyczna, wymagane zdolności i umiejętności, cechy charakteru, inne wymagania),
5) wykaz wymaganych dokumentów,
6) miejsce i sposób składania ofert,
7) termin składania ofert,
8) formułę oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych,
9) ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
a) wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu,
b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy,
c) przekazanie ogłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy,
d) Burmistrz decyduje o umieszczeniu ogłoszenia w prasie .

III. Przebieg rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza.

2. Komisja dokonuje analizy ofert i sporządza listę wszystkich ofert kwalifikując je na oferty
spełniające lub nie podane wymagania.

3. Oferty spełniające wymagania grupuje się w ostateczną listę kandydatów.

4. Każdego zakwalifikowanego kandydata komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.

5. Z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja sporządza kwestionariusz zawierający:
1) datę spotkania,
2) skład komisji przeprowadzającej rozmowę,
3) nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje,
4) dane osobowe kandydata,
5) wykształcenie,
6) umiejętności ( obsługa komputera, znajomość języków obcych , itp.)
7) doświadczenie zawodowe,
8) cechy osobowe,
9) motywację,
10) oczekiwania względem pracodawcy ( w tym finansowe),
11) uwagi,
12) decyzję wraz z uzasadnieniem.

6. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja ustala listę rankingową
kandydatów poprzez ocenę przez każdego z członków komisji poszczególnych
kandydatów. Oceny dokonuje się przydzielając każdemu z kryteriów wymienionych
w ust. 5 ppkt. 5 - 10 od 0 do 3 punktów.

7. Z przebiegu prac komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający wniosek
o zatrudnienie wyłonionego w postępowaniu kandydata, który otrzymał największą ilość
punktów.

8. Po zatwierdzeniu wyników prac komisji przez Burmistrza kandydaci informowani są
o wynikach postępowania rekrutacyjnego przez stanowisko ds. kadr.

IV. Zatrudnienie pracownika

1. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Burmistrz.

2. Jako zasadę zawierania pierwszej umowy o pracę stosuje się trzymiesięczny okres próbny.

3. Stosowanie procedury rekrutacji nie obejmuje następujących przypadków:
1) zatrudnienia pracownika na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych),
2) kiedy inne przepisy szczególne regulują sposób zatrudnienia , np. Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
3) kiedy zatrudnia się pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, umowa absolwencka),
4) potrzeby zatrudnienia pracownika ze szczególnymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |