Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 

Głuszyca, 2010-09-02

Numer ogłoszenia: 274482 - 2010;
data zamieszczenia: 02.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł
(słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych)
na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych
oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Głuszyca

Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za I półrocze 2010 r. – zał. Nr 1
 2. sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r. – zał. Nr 2
 3. sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r. – zał. Nr 3
 4. sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach za I półrocze 2010 r. – zał. Nr 4
 5. sprawozdanie Rb-N o należnościach za I półrocze 2010 r. – zał. Nr 5
 6. uchwała Nr XLIII/240/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – zał. Nr 6
 7. zaświadczenie z dnia 26.11.2006 r. o wyborze Burmistrza Głuszycy – zał. Nr 7
 8. uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8.02.2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Głuszyca – zał. Nr 8
 9. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – zał. Nr 9
 10. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków – zał. Nr 10
 11. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Głuszyca REGON – zał. Nr 11
 12. decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Głuszyca – zał. Nr 12
 13. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem zamówienia – zał. Nr 13

 


 

Głuszyca, 2010-07-02

ZP/6/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół”. [ogłoszenie]

 

 

 

Głuszyca, 22 czerwca 2010 r.

IRiP/ZP/6/2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół”.

W związku z pytaniami od jednego z wykonawców informuję, iż: [zobacz odpowiedź]

Głuszyca, 17-06-2010 r.

Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,
woj. dolnośląskie, tel. 074 8456263, faks 074 8456339

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 172196 - 2010
Data zamieszczenia: 17.06.2010
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |