Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 18 sierpnia 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Uprzejmie informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 41/2010 i 42/2010.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja z realizacji planu remontów w gminnych zasobach komunalnych za okres I-VII 2010 r.
 6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2010 r.
 7. Efekty dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół za rok szkolny 2009/2010.
 8. Podjęcie uchwał:
  8.1 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową,
  8.2 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych,
  8.3 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna",
  8.4 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna",
  8.5 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
  8.6 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  8.7 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głuszyca lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
  8.8 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyca Górna na lata 2010-2018,
  8.9 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce na lata 2010-2018,
  8.10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierpnica na lata 2010-2018,
 9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura 

Podstawa prawna do uczestnictwa: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zmianami)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |