Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców >

Uchwała Nr XXXVIII/212/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie Statutu Gminy Głuszyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Głuszycy
u c h w a la STATUT GMINY GŁUSZYCA

(pełna treść stStatutu)

(...)
Rozdział IV
(...)
Uchwały

§ 53.  1. Uchwały, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 54.  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Inicjatywę uchwałodawczą może zgłosić grupa co najmniej 500 mieszkańców gminy zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik Nr 2 do Statutu.

3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)  tytuł uchwały, 
2)  podstawę prawną, 
3)  postanowienia merytoryczne, 
4)  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 
5)  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu. 
6)  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

(...)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |