Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców >

Uchwała Nr XXXVII/200/2005
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zmianami) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Głuszyca stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/45/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. wprowadza się następującą zmianę:
w § 58 dodaje się ustęp „1a” w brzmieniu:
„Inicjatywę uchwałodawczą może zgłosić grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/200/2005
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Procedura zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Głuszyca:

 1. Mieszkańcy Gminy Głuszyca mogą składać w Urzędzie miejskim w Głuszycy w Kancelarii Rady Miejskiej wnioski o przyjęcie przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych.
   
 2. W treści wniosku muszą być wskazane osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów projektu uchwały.
   
 3. Do wniosku musi być dołączona lista, co najmniej 200 osób popierających inicjatywę. Lista musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz własnoręczny podpis.
   
 4. Wniosek kierowany jest do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.
   
 5. Przewodniczący kieruje go do akceptacji Radcy Prawnego Urzędu celem stwierdzenia zgodności inicjatywy z obowiązującym prawem i kompetencjami samorządu gminnego.
   
 6. Po uzyskaniu opinii prawnej, wniosek kierowany jest do Burmistrza w celu wskazania możliwości sfinansowania działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej.
   
 7. Projekt, który nie spełni warunków formalno-prawnych oraz nie będzie możliwy do sfinansowania, nie jest kierowany przez Przewodniczącego Rady do zaopiniowania przez komisje Rady.
   
 8. Wniosek, który uzyskał pozytywną opinię prawną i ma wskazane źródło finansowania jest kierowany przez Przewodniczącego Rady do zaopiniowania przez komisje Rady.
   
 9. Po uzyskaniu akceptacji komisji Rady, wniosek jest kierowany do Rady Miejskiej w Głuszycy i włączany do porządku obrad na najbliższej sesji.
   
 10. W przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn formalno-prawnych, Przewodniczący Rady pisemnie informuje o tym fakcie osoby wskazane we wniosku jako reprezentantów inicjatorów projektu uchwały.
   
 11. W przypadku skierowania wniosku pod obrady Rady Miejskiej w Głuszycy, Przewodniczący Rady zaprasza inicjatorów na sesję, w której porządku obrad ujęta została zgłoszona inicjatywa.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |