Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >

Głuszyca, 05-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
nr 3 w GŁUSZYCY.

 • Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem:
  "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy"
  w pok. nr 1 - Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miejski w Głuszycy. ul.Grunwaldzka 55, w terminie  do dnia  26 lipca 2010 r.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

przygotowała: U. Zaleska


Głuszyca, 28-04-2010 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny
w OPS Głuszyca ul. Grunwaldzka 38

 


 

 

OGŁOSZENIE - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska

18.11.2009 r.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
.

 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska

25.06.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy, Powiat Wałbrzyski, Województwo Dolnośląskie, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.
 
24.07.2009 r. 
LISTA

kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy:
 
1. Janina Brzezińska – zam. w Głuszycy
2. Maria Mróz - zam. w Głuszycy
3. Jadwiga Szewczyk- zam. w Głuszycy


LISTA
kandydatów zakwalifikowanych do drugiej części konkursu:
 
1. Janina Brzezińska
2. Jadwiga Szewczyk


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
W wyniku przeprowadzonego konkursu, kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, wyłonionym w drodze głosowania jest Pani Jadwiga Szewczyk.
 

OGŁOSZENIE - GIMNAZJUM PUBLICZNE w GŁUSZYCY
odpowiedzialna za treść - Ewa Dorosz

29.04.2009 r. - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy OGŁASZA KONKURS na stanowisko głównego księgowego
w wymiarze pełny etat

 
16.05.2009 r. -  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alina Męczyńska zam. w Wałbrzchu
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska

18.03.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - młodszy referent
 
09.04.2009 r. - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
 
22.04.2009 r. - lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
 
27.04.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy informuje, że wyniku przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2009 r. rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami pretendującymi na stanowisko młodszego referenta komisja wskazała osobę Pani Anny Panter.
Wyłoniona kandydatka uzyskała najlepszy wynik z testu kwalifikacyjnego, ponadto w trakcie rozmowy wykazała się dobrą znajomością zagadnień i przygotowaniem merytorycznym do pełnienia obowiązków na wakującym stanowisku.
 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
odpowiedzialna za treść - dyr. Jadwiga Szewczyk

18.03.2009 r. -  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu.
 
07.04.2009 r. - Lista kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy:

- Monika Brzozowska - zamieszkała w Jedlinie Zdrój

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy wyłoniono Panią Monikę Brzozowską, która spełnia wymogi formalne i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
odpowiedzialny za treść - dyr. Roman Rozmarynowski

17.03.2009 r. -  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu.
 
06.04.2009 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej: 

  - Monika Brzozowska - zamieszkała w Jedlinie Zdrój
 
09.04.2009 r. - W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej wyłoniono Panią Monikę Brzozowską, która spełnia wymogi formalne i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Jadwiga Matysiak

18.02.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy ponownie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
 

12.03.2009 r. - W wyniku sprawdzenia złożonych ofert na stanowisko Sekretarza Gminy, czterej kandydaci, których oferty spełniały wymogi formalne, zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Rozmowa odbędzie się w dniu 13 marca 2009 roku.

Wyłonieni kandydaci:

 • Pan Artur Jarczok - zamieszkały w Jugowicach
 • Pan Piotr Lahutta - zamieszkały w Wałbrzychu
 • Pani Alicja Ogorzelec - zamieszkała w Głuszycy
 • Pani Maria Wszołek - zamieszkała w Wałbrzychu
19.03.2009 r. - WYNIK NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMNIY
 

Burmistrz Miasta Głuszycy informuje, że w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami komisja jednogłośnie, na stanowisko kierownicze, wskazała osobę Pani Marii Wszołek.
 
Pomimo porównywalnej ogólnej oceny w zakresie wykształcenia i zdobytego doświadczenia zawodowego Pani M. Wszołek w trakcie bezpośredniej rozmowy wykazała się dużym poziomem wiedzy wymaganym na wakującym stanowisku pracy. Ponadto komisja bardzo wysoko oceniła treść i poprawność wypowiedzi kandydatki oraz bardzo dużą umiejętność ogólnej autoprezentacji. Jednocześnie komisja podkreśla, że ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydata na kierownicze stanowisko sekretarza gminy podejmie Burmistrz Miasta Głuszycy.
 
24.03.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszyca podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisko Sekretarza Gminy Pani Marii Wszołek.
 

OGŁOSZENIE - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - OPS

17.02.2009 r.  - Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 38 poszukuje specjalistów:

- trenera pracy
- doradcy zawodowego
- psychoterapeuty
- doradcy społecznego

do realizacji projektu EFS w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2009. Oferujemy nawiązanie stosunku pracy w formie umowy cywilnoprawnej tu: umowa-zlecenie na wykonanie konkretnego działania.
czytaj całość ...
 
23.03.2009  r. - Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ...
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialny za treść - Z-ca Burmistrza Tomasz Gromala

03.02.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. Promocji i Rozwoju Gminy

17.03.2009 r. - Lista kandydatów, których oferty spełniały wymogi formalne:

-  Pan Artur Jarczok zam. w Jugowicach
-  Pan Mariusz Kowalski zam. w Jedlinie Zdroju
-  Pani Mordowska Monika zam. w Łomnicy

Na podstawie oceny złożonych dokumentów do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono Pana Mariusza Kowalskiego zam. w Jedlinie Zdroju.
Po przeprowadzeniu rozmowy i dokonanej oceny dokumentacji osobowej zaproponowano w/w objęcie przedmiotowego stanowiska pracy.

 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Jadwiga Matysiak

14.01.2009 r. - Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
 
15.01.2009 r. - korekta ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - 31.01.2009 na 30.01.2009

03.03.2009 r. - W dniu 03 lutego 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy Komisja doradczo - opiniująca dokonała otwarcia ofert kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszycy.

 Z uwagi na wymogi formalne zakwalifikowały się dwie osoby:

 • Pani Alicja Ogorzelec
 • Pani Maria Wszołek

Według oceny Komisji, ze względów merytorycznych w zakresie zarządzania  personelem na poziomie gminy, żadna z wymienionych osób nie kwalifikuje się do pełnienia funkcji Sekretarza Gminy.
 

OGŁOSZENIE - ZESPÓŁ SZKÓŁ
odpowiedzialna za treść - dyr. Magdalena Kruszelnicka

30.10.2008 r. - dyrektor Zespołu Szkół w Głuszycy ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.
28.11.2008 r. - Lista kandydatów na stanowisko głównego księgowego:
 - Magdalena Ostaszewska zamieszkała w Mieroszowie.
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego wyłoniono Panią Magdalenę Ostaszewską, która spełnia wymogi formalne i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.
 

OGŁOSZENIE - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - OPS

22.09.2008 r.  - Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 38 ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
07.10.2008 r. - lista kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

21.10.2008 r. 
Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko – referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wskazane stanowisko wyłoniono kandydata: Pan Bartłomiej Nerlo – zam. w Głuszycy.
Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymogi konkursowe, pozytywnie przeszedł etap rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się dużą wiedzą we wskazanym zakresie tematycznym. Dlatego powołana komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła kandydata.

 

OGŁOSZENIE - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - OPS

12.09.2008 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 38 ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

29.092008 r. - lista kandydatów stanowisko pracownika socjalnego:
 - Magdalena Bogdanowicz – zamieszkała w Głuszycy

30.09.2008 r.
Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko –
pracownik socjalny.
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy informuje, że wyłoniona została kandydatka: Pani Magdalena Bogdanowicz zam. w Głuszycy.
Uzasadnienie: kandydatka posiada niezbędne kierunkowe przygotowanie, wykazała się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na wskazanym stanowisku.
 

OGŁOSZENIE - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - OPS

25.08.2008 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 38  ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych.
15.09.2008 r. - lista kandydatów na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych.
15.09.2008 r. - wynik naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych.
19.09.2008 r. -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje o unieważnieniu naboru ogłoszonego w BIP Głuszyca z dnia 25.08.2008 r. na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych. Ogłoszony nabór posiadał wadę skutkującą jego unieważnienie.
 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |