Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2005 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2005

Uchwała Nr XXVII/146/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/147/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi) gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/148/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/149/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiąymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/151/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/152/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica. gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/153/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVIII/154/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwał Nr XXVII/151/2005, XXVII/152/2005, XXVII/153/2005

Uchwała Nr XXVIII/155/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej polozonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/156/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej polozonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/157/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm, Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/158/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Głuszyca na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i gminy Głuszyca na lata 2004-2011

Uchwała Nr XXVIII/159/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Uchwała Nr XXVIII/161/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/165/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/166/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/126/2004 z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/167/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie odstąpienia od zastosowania trybu odwołania ze stanowiska Pani Zofii Markiewicz - dyrektora gminnej instytucji kultury: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Burmistrowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2004 r.

Uchwała Nr XXX/169/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki

Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXX/171/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuzszy niż 3 lata

Uchwała Nr XXX/172/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od odpłaty rocznej ustalonej dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/174/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/175/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/176/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Głuszycy do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Uchwała Nr XXXII/177/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Łomnica (załacznik nr 1)

Uchwała Nr XXXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno- rekreacyjnego położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca (załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXIII/180/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/182/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie wrowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/184/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 ÷ 2007 (załącznik Nr 11 Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r)

Uchwała Nr XXXV/185/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawiezmiany % dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXXV/186/2005/ Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXXVI/187/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

 Uchwała Nr XXXVI/188/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/190/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/191/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
IR-1, DR-1, IL-1, DL-1, IN-1, DN-1.

Uchwała Nr XXXVI/192/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok 

Uchwała Nr XXXVII/194/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/196/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalenia opłat artycypacyjnych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała  Nr XXXVII/197/2005 Rady  Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/199/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie  zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |