Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

01-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przygotowała: Halina Bartyńska


26-05-2010 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym
z terenu gminy Głuszyca został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Rzymskokatolicką Parafię NMP Królowej Polski w Głuszycy ul. Kłodzka 56 -przyznana kwota dotacji: 3000 zł
 • Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 3000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

przygotowała: H.Bartyńska

 


 

   

17-05-2010 r.

STYPENDIA
ZA NAUKĘ I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
za okres I-VI   2010r
wypłacane będą w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy
od  26 maja  2010 r. od godz.1000-1400
Inspektor ds. Edukacji i Spraw Społecznych

 
30.03.2010 r.
 
 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Głuszyca
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 37 pozycja 518 z 26 lutego 2010 r.
akt:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/37/518


 

 

02.02.2010 r.
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2010 r.
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

21-04-2010 r.
Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu został rozstrzygnięty. Złożono trzy oferty.
W wyniku  ich rozpatrzenia dotacje przyznano n/w podmiotom :

 • MKS „Włókniarz„ Głuszyca - 24.000,- zł
 • CK-MBP w Głuszycy - 10.000,- zł
 • LZS „Ziemia Wałbrzyska„ -  1.000,- zł

< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >


 

14.12.2009 r.
STYPENDIA   SZKOLNE za okres XI-XII  2009 r.wypłacane będą w kasie Urzędu od 21 ÷ 23 grudnia 2009 r. od godz. 1000-1400
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

28.10.2009 r.
Informacja nt. udzielonych stypendiów BURMISTRZA GŁUSZYCY za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

16.09.2009 r.
Informujemy, że z dniem 15 września 2009 r., na podstawie
Zarządzenia Nr 168/09 Burmistrza Miasta Głuszycy, w Urzędzie Miejskim w Głuszycy obowiązuje nowy regulamin organizacyjny.

W związku z powyższym informacje dotyczące biur, stanowisk pracowniczych oraz zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach są nieaktualne i będą sukcesywnie poprawiane.

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników pozostają bez zmian i są aktualne.

Za niedogodności przepraszamy.
Administrator BIP
 
<odpowiedzialny za treść - Tomasz Krzak - tel. 074 8866747>

25.08.2009 r.
Od dnia 1 września 2009 r. Urząd Miejski w Głuszycy rozpocznie przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszej Gminy ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2009/2010.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki, jest zameldowany na stałe na terenie Gminy Głuszyca, a dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł./netto/

Stypendia szkolne przeznaczone są na:

 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
   
 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
   
 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
   
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wnioski można pobierać w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1 - od dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 r. w pok. nr 15.

< Szczegółowych informacji udziela:
inspektor d/s oświaty - Urszula Zaleska- tel. 074 8866748 - pokój nr 15 w/w Urzędzie
>

20.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
 
Konkurs rozstrzygnięty - w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową wybrana zostały oferty złożone przez:
- Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy . -przyznana kwota dotacji – 7500 zł
- Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy . -
przyznana kwota dotacji – 2000 zł
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

09.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.
 
Konkurs rozstrzygnięty -  w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynki letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca wybrana została oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 6000 zł. Warunki realizacji zadania zostały określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

06.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
- konkurs  został unieważniony ...
więcej
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
(
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta Głuszyca)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |