Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2010 r.>

Głuszyca, 2010-05-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna
Numer ogłoszenia: 132644 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010

PROJEKT BUDOWLANY

Ogólna charakterystyka obiektu - kolektor

Ogólna charakterystyka obiektu - droga

Specyfikacja techniczna:

Projekt odtworzenia nawierzchni:

Książka przedmiarów:

Droga - książka przedmiarów


 

Głuszyca, 2010-05-12

ZP/4/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  „Odbudowa murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca ”.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  ARCHITECH Sp. z o.o., Ul. Kluczborska 25, 50-323 Wrocław

Głuszyca, 28 kwietnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 117588 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010

Głuszyca: Odbudowa murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca - usuwanie skutków powodzi etap I


Głuszyca, 2010-05-12

ZP/3/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  „Remont drogi ul. Leśna w Głuszycy – usuwanie skutków powodzi ”.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Głuszyca, 28 kwietnia 2010 r.

IRiP/3/2010

Do uczestników przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi ul. Leśna w Głuszycy- usuwanie skutków powodzi”

Wyjaśnienia do siwz dla zadania j.w.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania chodników i zatok parkingowych.

Burmistrz
Wojciech Durak

 

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, 22 kwietnia 2010 r.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Głuszyca, 20 kwietnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 90609 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 r.

Głuszyca: Remont drogi ul. Leśna w Głuszycy - usuwanie skutków powodzi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Głuszyca, 7 kwietnia 2010 r.

ZP/2/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Inwest – Projekt Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru:  Złożona oferta ma najniższą cenę oraz spełnia warunki postawione w siwz

Głuszyca, 22 marca 2010 r.

IRiP/ZP/2/2010

Do uczestników przetargu - wyjaśnienia

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”

Głuszyca, 17 marca 2010 r.

Gmina Głuszyca, Ul. Grunwaldzka 55

IRiP/ZP/2/2010

Do uczestników przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna

Wyjaśnienia do siwz dla zadania j.w.

 1. załączono poprawny formularz nr 3:
  Wykaz realizacji wykonanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia z okresu ostatnich 3 lat
 2. załączono poprawny formularz nr 4:
  Wykaz realizacji wykonanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia z okresu ostatnich 3 lat
 3. do wzoru umowy – formularz nr 7:
  dotychczasowy § 18 staje się § 19. nowy § 18 otrzymuje brzmienie: "§ 18. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
  ."

Pozostałe zapisy umowy o specyfikacji pozostają bez zmian.

Zastępca Burmistrza
Tomasz Gromala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, 15 marca 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usług
Numer ogłoszenia: 71222 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

 


Głuszyca, 2010-03-22

ZP/1/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie Gminy Głuszyca”.

Głuszyca, 11 marca 2010 r.

Gmina Głuszyca, Ul. Grunwaldzka 55

IRiP/1/2010
Do uczestników przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie  komunalne Gminy Głuszyca”

W związku z otrzymanymi od jednego z uczestników postępowania pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

Pyt. 1
W załączniku do siwz podano wyłącznie ilość osób zamieszkałych na danych posesjach, brak wielkości i ilości pojemników dla danej (danych) posesji. Brak również ich lokalizacji. Nie wiadomo również, które posesje obsługiwać będzie pojemnik (pojemniki). Prosimy o podanie rodzaju, ilości i częstotliwości usuwania odpadów z pojemników.
Odp.
Wywóz nieczystości zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Budynki komunalne z pojemnikami.

Pyt. 2
W jaki sposób obliczana będzie ilość usuniętych odpadów? Czy według przelicznika podanego  w dz. III pkt. 3.1 (tj. 30 l/osobę tygodniowo czy zgodnie z ilością i rodzajem pojemników?).
Odp.
Ilość usuniętych odpadów będzie rozliczana według ilości i rodzaju pojemników.

Pyt. 3
W dz. III pkt 3.3 określono, że uprzątnięcie odpadów wokół pojemnika wynikłe z jego przepełnienia należało będzie do brygady wywozowej. Rozumiemy, że ilość tak usuniętych odpadów będzie dodatkowa naszą usługą, za którą należy się dodatkowe wynagrodzenie wynikające z ilości usuniętych odpadów.
Odp.
Uprzątnięcie odpadów wynikłe z przepełnienia pojemnika będzie dodatkową usługą, liczoną jako dodatkowe wynagrodzenie.

Pyt. 4
Rozumiemy, że zgodnie z dz. III pkt 3.4 usuwanie odpadów z pojemników do segregacji będzie również odpłatne a ilość usuniętych odpadów będzie liczyła się do ogólnej ilości usuniętych odpadów. Czy opróżnianie koszy ulicznych również będzie odpłatne? A usuwanie odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV z kontenerów również?
Odp.
Usuwanie odpadów z pojemników do segregacji oraz z kontenerów na odpady wielkogabarytowe będzie odpłatne i liczone według ustalonej w przetargu stawki za 1 m3 odpadów. Opróżnianie koszy ulicznych należy wkalkulować w cenę 1 m3 za usuwanie odpadów.

Pyt. 5
Należy uściślić dane z dz. III pkt 3.5 i 3.6 z § 2 pkt 5 i 6 projektu umowy.
Odp.
Załączono poprawny wzór umowy.

Pyt. 6
Czy kosze uliczne muszą być z blachy ocynkowanej, czy mogą być inne z odpowiednim atestem?
Odp.
Kosze uliczne muszą być z blachy ocynkowanej.

Pyt. 7
Czy faktura ma wyszczególniać ilości opróżnionych pojemników na danej posesji, czy tylko ilość wywiezionych odpadów zgodnie z obowiązującym przelicznikiem podanych w dz. III pkt 3.1 siwz.
Odp.
Faktura winna wyszczególniać ilość opróżnionych pojemników na danej posesji.

Ponadto Zamawiający uściśla zapisy pkt. XVI siwz
2) zmiany wpływające na wynagrodzenie:
- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub w przypadku zmiany ceny za składowanie odpadów na składowisku.

Zastępca Burmistrza
Tomasz Gromala

Głuszyca, 9 marca 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ddata zamieszczenia: 08.03.2010 r.

Ogłoszenia nr. 62936 - Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Głuszyca

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |