Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom Program Rozwoju Lokalnego >

Plan Rozwoju Lokalnego -
dokument, który wyznacza na kilka najbliższych lat najistotniejsze działania samorządu.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca został uchwalony na lata 2004 - 2013.
Jest to obszerny (liczy 98 stron) dokument planistyczny mający głównie na celu:

 • powiązanie poszczególnych projektów z celami Strategii Rozwoju Gminy,
 • wskazanie źródeł finansowania poszczególnych projektów,
 • wskazanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w poszczególnych okresach programowania,
 • wytypowanie zadań strategicznych dla Gminy i regionu oraz koncentrację środków finansowych pozwalającą na realizację zadań priorytetowych.

Zawiera on działania , które Gmina zamierza wdrażać, np. najbliższe duże inwestycje. PRL stanowi też podstawę do ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej.
Obowiązujący PRL zawiera priorytety, które mają poprawić sytuację Gminy Głuszyca w różnych sferach, np.:

 1. Intensywne działania na rzecz rozwoju branży turystyczno - wypoczynkowej.
 2. Zapewnienie maksymalnego wsparcia dla tworzenia i działania małego i średniego biznesu.
 3. Umocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych - wspieranie lokalnego przetwórstwa.
 4. Zdecydowana poprawa stanu infrastruktury technicznej.

Zawiera też projekty inwestycyjne Gminy Głuszyca , są to m.in.:

 • modernizacja Gimnazjum Publicznego w Głuszycy,
 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy,
 • budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego Osówka w Sierpnicy,
 • budowa stacji narciarskiej w Łomnicy,
 • remont kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy
  ul. Dolnej,
 • modernizacja oświetlenia Ogrodu Jordanowskiego,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowa kolektora w Głuszycy Górnej,
 • budowa i rozbudowa szlaków rowerowych na terenie Gminy,
 • modernizacja dróg gminnych,
 • modernizacja i zmiana statusu przejścia granicznego Głuszyca Górna - Janovicki,
 • rewitalizacja ul. leśnej z przyległymi parkami i stawami.

Są to tylko niektóre zadania zapisane w PRL, ze względu na fakt, iż niektóre z wymienionych inwestycji udało się zrealizować oraz ze względu na pojawianie się zmian jakichkolwiek warunków, które mogą przełożyć się na zmianę zapisów PRL-u, Plan musi być systematycznie dostosowywany do realiów.

Istotą monitoringu jest prowadzenie stałych obserwacji i dokonywanie systematycznych pomiarów przebiegu realizacji celów Planu. Monitoring będzie obejmował m.in. obserwację i ocenę wdrażania zadań lub programów operacyjnych w życie. Prace nad wdrażaniem Planu ma koordynować Pełnomocnik Burmistrza ds. planu rozwoju lokalnego oraz Skarbnik Gminy.
Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym ogniwem monitoringu będą konsultacje społeczne poprzez lokalne media oraz poprzez Internet : interaktywna strona www miasta Głuszyca umożliwi mieszkańcom pobieranie i wypełnianie ankiet na tematy związane z realizacją poszczególnych zadań.

Raz do roku w miesiącu lutym, władze gminy będą miały za zadanie podsumować realizację zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych w PRL przypadających na poprzedni rok i rozpisać szczegółowe zadania na rok bieżący, uwzględniając m.in. postęp realizacji projektów i harmonogram wnioskowania o kolejne środki zgodnie z terminami aplikowania. Podsumowanie realizacji PRL w roku ubiegłym będzie przedkładane do oceny Radzie Miejskiej.

Niezbędnym warunkiem realizacji projektów i zadań określonych w PRL-u , a także prowadzenia oceny i aktualizacji Planu, jest stworzenie trwałej i skutecznej współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy, sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym. Takie porozumienie będzie istotne z punktu widzenia każdego z wymienionych sektorów życia publicznego.
Dodajmy, że PRL Gminy Głuszyca jest również doskonałym źródłem informacji o Gminie, od danych statystycznych począwszy, poprzez informacje o środowisku naturalnym, turystyce, gospodarce, na informacjach o warunkach życia skończywszy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy

Przy okazji omawiania Planu Rozwoju Lokalnego należy wspomnieć o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Stanowi on wybór najistotniejszych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym, aby korzyści finansowe, społeczne, ekologiczne i inne osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe.

WPI jest listą zadań inwestycyjnych. Określa ponadto kolejność ich wykonywania i zakłada źródła finansowania w rozbiciu na poszczególne lata.

Program Rozwoju Lokalnego stanowi załącznik do Uchwały Nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/174/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 r.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |