Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 STATUT GMINY GŁUSZYCA

Statut Gminy Głuszyca, uchwalony przez Radę Miejską Głuszycy w dniu 06 września 2003 r. uchwałą Nr X/45/2003 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 197 z dnia 15 października 2003 r.
 
STATUT GMINY GŁUSZYCA
 
Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Statut określa:
 1. ustrój Gminy Głuszyca,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
 3. organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej,
 4. organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji Rady Miejskiej,
 5. tryb pracy Burmistrza Miasta Głuszyca,
 6. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, komisji i Burmistrza, korzystania z nich bez brania udziału w zebraniach Rady i jej komisji.
§ 2 Użyte w Statucie sformułowania oznaczają:
 1. Gmina - Gmina Głuszyca,
 2. Rada - Rada Miejska w Głuszycy,
 3. komisja - komisję Rady Miejskiej w Głuszycy,
 4. komisja rewizyjna - komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Głuszycy,
 5. Burmistrz - Burmistrza Miasta Głuszyca,
 6. Statut - Statut Gminy Głuszyca.
Rozdział II - Gmina

§ 3
Gmina Głuszyca jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców oraz terytorium gminy.
§ 4 Gmina położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie wałbrzyskim, obejmuje obszar o powierzchni 62 km2, w tym miasto Głuszyca obejmuje obszar 16 km2. Przebieg granicy Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 5 Gmina posiada herb, którego wzór i opis stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 6 Siedzibą organów Gminy jest miasto Głuszyca.
 
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 7
W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze.
§ 8 O utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostek pomocniczych rozstrzyga Rada w drodze uchwały z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy poprzez umożliwienie im zgłoszenia uwag do projektu uchwały bądź z inicjatywy mieszkańców.
§ 9
Uchwała o której mowa w § 8 określa:
      1.   nazwę jednostki pomocniczej,
      2.   jej obszar i granice.
§ 10 Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowanie przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
§ 11 Ustrój jednostki pomocniczej i zakres jej działania określa Statut nadany jednostce pomocniczej przez Radę odrębną uchwałą.
§ 12 Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej część mienia należącego do Gminy.
§ 13
 1. Jednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. W przypadku, w którym mowa w ust. 1 w Statucie jednostek pomocniczych określa się ich źródła dochodów oraz sposób rozliczania z budżetu gminy.
 3. Procedura tworzenia budżetu jednostki pomocniczej oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych określa jej Statut.
§ 14
 1. Rada w uchwale budżetowej określa wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych.
 2. Kontrolę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej sprawuje Skarbnik Gminy oraz inne uprawnione podmioty.
 3. Obsługę finansowo-księgową jednostek pomocniczych prowadzi Urząd Miejski.
§ 15
 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/155/03 z dnia 24 września 2003 r. stwierdzono nieważność § 15 ust. 1).
 2. Przewodniczący Rady jest obowiązany do umożliwienia uczestnictwa w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma prawa udziału w głosowaniu.
§ 16 W skład gminy wchodzą sołectwa:
- Głuszyca Górna
- Grzmiąca
- Kolce
- Łomnica
- Sierpnica
...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |