Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 16 kwietnia 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 38/2010.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz o realizacji uchwał za I kwartał 2010 r.
5. Stan bezpieczeństwa w gminie za I kwartał 2010 r.
6. Informacja o działalności Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna za I kwartał 2010 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
7.1 Przedstawienie sprawozdania.
7.2 Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu.
7.3 Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu.
7.4 Dyskusja.
7.5 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
7.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy.
7.7 Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głuszycy,
8.2 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
8.3 w sprawie przyjęcia „Planu Urządzeniowo- Rolnego” Gminy Gluszyca
8 4. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Głuszyca

9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |