Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 OBWIESZCZENIE o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

URZĄD MIASTA GŁUSZYCA
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.)
 
 
zawiadamiam
że w dniu 17 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Usług Wielobranżowych LUMEN Sp. z o.o. w Wałbrzychu - w imieniu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Oddział w Wałbrzychu,   ul. Wysockiego 11. 58-300 Wałbrzych postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa linii kablowej niskiego napięcia do celów gospodarczych na dz. nr 240/71, 240/70, 240/61, 240/55, 413, 240/83, 240/84 oraz na dz. nr 240/37, 240/44, 240/73, 240/74, - złącza kablowe na dz. nr 240/83 i 240/65 we wsi Sierpnica gm. Głuszyca
 
 
            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k. p. a., do czynnego udziału w każdym studium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta w Głuszycy w pokoju nr 24, w godzinach urzędowania.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |