Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 19 marca 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 37/2010.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2010 r.
6. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez Zakład Turystyczny „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w 2009 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Głuszyca za 2009 r.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał:
9.1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,
9.2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca,
9.3 w sprawie Statutu Gminy Głuszyca,
9.4 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca,
9.5 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
9.6 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
9.7 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
10. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |