Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sekretarz Gminy >

Sekretarz Gminy

 • Maria Wszołek
  pokój nr 23, I piętro Urzędu Miejskiego,
  tel. 74 88 66 769, 74 84 59 479
  e-mail: sekretarz@gluszyca.pl

§ 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:

"SEKRETARZ GMINY prowadzi sprawy związane z organizacją pracy Urzędu, a w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrze-ganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 3. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Burmistrza,
 4. zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
 5. opiniowanie regulaminów komórek organizacyjnych,
 6. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu oraz innych aktów normujących porządek pracy w Urzędzie,
 7. organizacja i koordynacja prac związanych z przygoto-waniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawi-cielskich i referendum,
 8. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 9. nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywi-dualnych spraw mieszkańców,
 10. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza,
 11. rozstrzyga spory i wątpliwości wynikające ze stosowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta."

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |