Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
 • Elżbieta Koszykowska
  pokój nr 23, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 74 84 59 479, 74 84 59 480
  e-mail: skarbnik@gluszyca.pl

§ 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:

 1. "SKARBNIK GMINY podlega pod względem formalno-prawnym Burmistrzowi."
  1. Zadania Skarbnika – głównego księgowego budżetu gminy określają:
  1) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 2. Skarbnik zapewnia prawidłową realizacje budżetu Gminy.
 3. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne objęte budżetem.
 4. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) opracowywanie projektu budżetu Gminy,
  2) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
  3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
  4) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami budżetowymi,
  5) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości,
  6) sprawowanie kontroli wewnętrznej – funkcjonalnej operacji gospodarczych Urzędu,
  7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących rachunkowości,
  8) dokonywanie kontrasygnat czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
 5. Podejmuje działania koordynacyjne i kontrolne w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.
 6. Współpracuje z Regionalna Izbą Obrachunkową w zakresie:
  1) budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego,
  2) uchwały budżetowej Rady oraz uchwały o udzieleniu absolutorium w ciągu 7 dni od daty podjęcia,
  3) uchwał okołobudżetowych Rady m. in. uchwały Rady ustalającej wysokość stawek podatkowych,
  4) planu finansowego opracowanego przez Burmistrza dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
  5) sprawozdania z wykonania budżetu."

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |