Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 ORGANIZACJA URZĘDU, REGULAMIN ORGANIZACYJNY

wyciąg
z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

"DZIAŁ I

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1. Urząd Miejski w Głuszycy działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.. zm.),
 2. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
 4. Statutu Gminy Głuszyca,
 5. aktów wydawanych przez organy gminy,
 6. innych przepisów szczególnych,
 7. Statutu Urzędu,

   

 8. 8) niniejszego Regulaminu

 

§ 2. Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza – organu wykonawczego Gminy Głuszyca, realizującym zadania :

 1. własne,
 2. wynikające z uchwał Rady Miejskiej,
 3. zlecone przez organy administracji rządowej,
 4. przekazane w drodze porozumienia pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej, a organami gminy.

   

 

§ 3. Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.,. zm.), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 

§ 4. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

§ 5.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz wykonuje obowiązki przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

 

..."

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY
określony Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy
(Zarządzenie nr 168/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2009 r.)

BURMISTRZ
ZASTĘPCA BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
SKARBNIK GMINY
URZĄD STANU CYWILNEGO


pion BURMISTRZA

 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Radca Prawny
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
 • Jednostki organizacyjne:
  • Zakład Turystyczny
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa Nr 1
  • Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Szkoła Podstawowa Nr 3
  • Gimnazjum Publiczne
  • Zespół Szkół


pion ZASTĘPCY BURMISTRZA

 • Referat Infrastruktury, Rozwoju i Promocji
 • Stanowisko ds. Edukacji i Spraw Społecznych
 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami


pion SEKRETARZA GMINY

 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 • Biuro Obsługi Rady Miejskiej
 • Urząd Stanu Cywilnego

 

pion SKARBNIKA GMINY

 • Zastępca Skarbnika Gminy
 • Referat Budżetu i Finansów
 • Kasa Wewnętrzna Urzędu


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |