Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Burmistrz Miasta

 

Burmistrz Miasta
Wojciech Durak

kadencja 2000 ÷ 2002
kadencja 2002 ÷ 2006
kadencja 2006 ÷ .......

 

W sprawach mieszkańców przyjmuje w każdy wtorek
w godz. 900 ÷ 1600

Burmistrz Miasta Głuszyca, Wojciech Durak, jest Głuszyczaninem od 1978 r.
Z zawodu chemik (aparatury procesów chemicznych), następnie mechanizator rolnictwa. Ukończył wiele szkoleń i seminariów z zakresu zarządzania i administracji, m. in.:

 • przekształcenia w gospodarce komunalnej w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,
 • starszy inspektor BHP.

Legitymuje się Certyfikatem Zarządzania Jednoosobową Spółką Gminy. 

Pracę zawodową podjął w 1978 r. w SKR Jugowice jako kierownik Zakładu Usług Mechanizacyjnych w Głuszycy. W 1982 r. podjął pracę w GS - Jedlina Zdrój jako kierownik wytwórni pasz, a następnie dyrektor oddziału GS-u w Głuszycy.

Od 2 stycznia 1984 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Głuszycy jako kierownik służby rolnej. Do 2000 r. praca w Urzędzie na różnych stanowiskach kierowniczych.

Radny Rady Miejskiej w Głuszycy II i IV kadencji.
Po referendum w Głuszycy 26. 03. 2000 r. zostaje wybrany Burmistrzem.
W bezpośrednich wyborach 27. 10. 2002 r. wybrany ponownie przez mieszkańców Głuszycy na Burmistrza Miasta.

Żonaty - czwórka dorosłych dzieci.

Oświadczenia majątkowe.

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Art. 33. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami):

 1. Wójt (burmistrz) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek wójta (burmistrza) przez radę gminy.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz.
 4. Wójt lub burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy. 
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5.  

Burmistrz jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
 3. Projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
 4. Określanie polityki kadrowej i płacowej;
 5. Zatwierdzanie zakresów czynności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
 6. Udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 7. Wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesji sprawozdań z ich wykonania;
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
 9. Pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością oraz zarządzaniem kryzysowym;
 10. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
 11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami;
 12. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa;
 13. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
 14. Ogłaszanie uchwał Rady;
 15. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami;
 16. Przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 17. Nadzorowanie zagadnień dotyczących:
  a) gospodarki finansowej Gminy oraz podatków i opłat lokalnych;
  b) gospodarki nieruchomościami, geodezji i rolnictwa;
  c) spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych;
  d) utrzymania dróg i funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy;
  e) gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
  f) gospodarki komunalnej i lokalowej;
  g) nadzoru wykonawstwa robót budowlanych;
  h) funkcjonowania obsługi prawnej organów Gminy;
  i) zagadnień związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii;
  j) przeciwdziałania bezrobociu.

Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 
Pod nieobecność Burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Zastępca Burmistrza.
 
Pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Sekretarz Gminy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |