Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  - w miejscu sprzedaży,
  - poza miejscem sprzedaży,
  *  dostępny w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
   
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - kopia,oryginał do wglądu.
   
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych) - kopia, oryginał do wglądu.
   
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - kopia, oryginał do wglądu. 
   
 5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży - kopia, oryginał do wglądu.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 
  tel. 074 8866757,
  (osoba odpowiedzialna - Maria Andrzejewska).

OPŁATY:

 • za wniosek - znaczek skarbowy – 5 zł,
 • za każdy załącznik – znaczek skarbowy - 50 gr,

* - wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 
Opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:

 • 525 zł – za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
   
 • 525 zł - za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   
 • 2 100 zł - za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł – dla napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 37 500 zł - dla napojów zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 77 000 zł - dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Przedsiębiorcy, których roczna wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości takiej jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.
  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Uwaga

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w przypadku kiedy jest to zabronione, albo lub bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jeżeli punkt sprzedaży tych napojów usytuowany jest w odległości mniejszej niż 50 metrów od niżej wymienionych obiektów:
szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich licealnych i technicznych, zawodowych oraz przedszkoli i żłobków, obiektów kultu religijnego, poradni odwykowych.
Odległość mierzona jest według najkrótszej linii dojścia pieszego (zgodnej z przepisami ruchu drogowego) od drzwi wejściowych punktu sprzedaży, do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się chroniony obiekt.
Jeżeli odległość od obiektów chronionych jest mniejsza niż 50 m - pomiar odbywa się w obecności wnoszącego wniosek.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 - tekst jednolity).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |