Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2009 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2009
 

Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Głuszyca, w drodze darowizny, na rzecz  związku międzygminnego - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Uchwała Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, z3, z4, z5, z6 )

Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica (załącznik)

Uchwała Nr XXV/154/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik)

Uchwała Nr XXV/155/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXV/156/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/157/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXVI/160/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/161/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/163/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna „ w Głuszycy

Uchwała Nr XXVII/164/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |