Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 decyzja Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Głuszyca znak BUA/7331/602/14/2005

URZĄD MIASTA GŁUSZYCA
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA GŁUSZYCA
 
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.)
 
 
zawiadamiam
            że w dniu 29.08.2005 r. została wydana decyzja Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Głuszyca znak BUA/7331/602/14/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „budowie linii kablowej nn dla zasialnia osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. 11-go Listopada w Głuszycy działki Nr 162/6, 144, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/16, 221/17, 221/18, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 221/10, 221/11, 221/12, 221/13, 221/14,”
           
            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k. p. a., do czynnego udziału w każdym studium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta w Głuszycy w pokoju nr 24, w godzinach urzędowania.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |