Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 12 lutego 2009 r.

Uprzejmie informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 23 lutego o godz. 12.00
w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 23/2008.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Stan bezpieczeństwa w gminie za 2008 r.
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych za 2008 r.
7. Ocena funkcjonowania obsługi ekonomicznej szkół i przedszkola aspekcie zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 2008 r.
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2008 r.
9. Informacja o szkoleniu sportowym młodzieży w miejscowych szkołach i klubach sportowych.
10. Wykorzystanie przyznanych dotacji na prowadzenie działalności sportowej w Klubie Sportowym Włókniarz” i UKS Głuszyca.
11. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2008 r.
12. Podjęcie uchwał:
12.1 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2009 rok
12.2 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Głuszyca, w drodze darowizny, na rzecz Wałbrzyskiego związku międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
12.3 w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
12.4 w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego
12.5 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
12.6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
12.7 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze
13. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
15. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |