Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 1 września 2008 r.


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Wszyscy


Uprzejmie informuję, że XX sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 15 września br. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/2008.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Działalność WZWiK na rzecz Gminy Głuszyca.
 6. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/09.
 7. Stan bezpieczeństwa w Gminie w II kwartale br. oraz w okresie wakacji.
 8. Efekty podnoszenia stanu higieniczno-estetycznego w aspekcie realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 9. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 10. Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych RIO.
 11. Podjęcie uchwał:
  11.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
  11.2 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głuszyca
  11.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  11.4 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Głuszyca
  11.5 w sprawie likwidacji drogi nr 354/3 o pow. 300m3 stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Sierpnica
  11.6 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
  11.7 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca
 12. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
 13. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.  
 14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |