Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zawiadomienia o zgromadzeniach >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zawiadomienie (podanie).

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adresy osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
   
 • Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
   
 • Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
   
 • Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Kadry
  I piętro, pokój nr 25, 
  tel. 074 8866742,
  (osoba odpowiedzialna - Jadwiga Wiśniewska).

OPŁATA SKARBOWA:

 • za podanie (wniosek) - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł,

* - znaki skarbowe mozna nabyć w  Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1 lub w Kasie, parter, pokój nr 3.
 

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

3 dni od daty doręczenia decyzji o zakazie zgromadzenia do sądu administracyjnego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi art. 54 § 1) lub w przypadku rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy na decyzję wydaną przez organ gminy w terminie 24 godzin od podjęcia zgromadzenia, do Wojewody w terminie 3 dni od rozwiązania zgromadzenia (Ustawa z dnia 5.07.1990 Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. Nr 90 z 1.08.1990r, art. 9 pkt 2 i art. 13).
  

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Zgodnie z ustawą prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 1. Organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego.
   
 2. Odbywanych w ramach działalności kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego jeżeli:

 • jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszaj ą przepisy ustaw karnych,
   
 • odbycie zgromadzenia może zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 05 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, póz. 297 ze zmianami).
   
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami).
   
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |