Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie licencji -
  wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
   
 2. Dowód osobisty.
   
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców – kopia, oryginał do wglądu.
   
 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON – kopia,oryginał do wglądu.
   
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP - kopia,oryginał do wglądu.
   
 6. Oryginał zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska, życiu, zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
   
 7. Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru zatrudnienia kierowców.
   
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające isnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
   
 9. Zaświadczenie lekarskie z badań psychologicznych stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
   
 10. Prawo jazdy – kopia, oryginał do wglądu.
   
 11. Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowo -kontrolnego - kopia,oryginał do wglądu.
   
 12. Dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicelem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem - kopia,oryginał do wglądu.
   
 13. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem lub wykazanie co najmiej 5-letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa nie może być dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy) - kopia, oryginał do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866757,
  (osoba odpowiedzialna - Maria Andrzejewska).

OPŁATY:

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
 • 50 gr - znaczek skarbowy,

Licencja na teren Gminy Głuszyca:

 • 2 -15 lat - 200 zł
 • 15 - 30 lat - 250 zł
 • 30 - 50 lat - 300 zł

TERMIN REALIZACJI:

Do 14 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 7 ust. 1 i ust. 2  pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |