Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kompetencje Burmistrza

Art. 33. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami):

 1. Wójt (burmistrz) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek wójta (burmistrza) przez radę gminy.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz.
 4. Wójt lub burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy. 
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5.  

Do wyłącznych zadań Burmistrza należy:

 1. Kierowanie pracą Urzędu.
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Koordynowanie działalności referatów i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy.
 4. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Upoważnienie Zastępcy Burmistrza i pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 6. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.
 7. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
 8. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta.
 9. Składanie sprawozdań z wykonywaniem uchwał Rady.
 10. Ustalanie regulaminu pracy.
 11. Wykonywanie Uchwał Rady.
 12. Ogłaszanie Uchwał Rady w tym budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 13. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.
 14. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulamin oraz Uchwały Rady.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |