Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji >

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

p.o. kierownika:

 • Katarzyna Łazanowska
  pokój nr 2, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 767
  e-mail: iti@gluszyca.pl  

pracownik:

 • Kazimierz Jerzyk - Inspektor ds. Drogownictwa
  pokój nr 2, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 752,
  tel. kom. 516 152 566
   
 • Katarzyna Łazanowska - Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej
  pokój nr 2, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 767 

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji należą:

 1. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie miasta, obejmujących w szczególności:
  a) koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych i firm wykonujących usługi komunalne w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę, oczyszczania ścieków, usuwania odpadów stałych i płynnych, dostaw energii elektrycznej, cieplnej i gazu utrzymania wysypiska śmieci, oświetlenia miasta,
  b) organizowanie przetargów na powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej.
 2. Opracowanie projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i pali-wa gazowe.
 3. Zarząd drogami i mostami gminnymi, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
  b) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,
  c) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przeprowadzanie przetargów na prowadzenie robót,
  d) prowadzenie inżynierii ruchu,
  e) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,
  f) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem parkingów, nadzór nad kształtowaniem wysokości opłat parkingowych, sporządzanie projektów cenników za korzystanie z parkingów,
  g) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów niezwiązanych z gospodarką drogo-wą w pasie drogowym dróg gminnych,
  h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  i) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogowych pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
  j) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  k) wyrażanie zgody na organizowanie pielgrzymek, procesji na drogach gminnych,
  l) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
  m) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
  n) zaliczanie dróg do kategorii dróg wewnętrznych i zakładowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, a w szczególności:
  a) uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikiem działającym na zlecenie gminy,
  b) nadzór nad utrzymaniem wiat i przystanków,
  c) kontrola rozkładu jazdy autobusów ze stanem faktycznym;
 6. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi, wyznaniowymi, a w szczególności:
  a) dokonywanie oceny funkcjonowania administracji cmentarzy,
  b) dokonywanie kontroli, porządku i czystości na terenie cmentarzy,
  c) planowanie środków finansowych na bieżące utrzymanie cmentarzy;
 7. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych.
 8. Występowanie z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na realizacje inwestycji miejskich.
 9. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych.
 10. Organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w tym:
  a) przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,
  b) przygotowywanie propozycji składów komisji przetargowej,
  c) obsługa administracyjna komisji przetargowej.
 11. Określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania.
 12. Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 13. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.
 14. Przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych.
 15. Koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym.
 16. Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom.
 17. Koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjno – remontowych.
 18. Wnioskowanie o odszkodowanie bądź naprawę szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
 19. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 20. Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz prac remontowych.
 21. Przeglądy gwarancyjne, rozliczenie i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.
 22. Rozliczenia kosztu realizacji zadań obejmujących:
  a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
  b) zadania inwestycyjne i remontowe nadzorowane jako zadania wspólne z innymi uczestnikami procesu gospodarczego,
  c) przekazywanie dowodem PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania.
 23. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
 24. Przygotowywanie wniosków celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
 25. Sprawozdawczość i rozliczenie środków pomocowych.
 26. Przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i in.
 27. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu inwestycyjnego.
 28. Opracowywanie zadań inwestycyjnych konstruowanego budżetu;
 29. Przyjmowanie wniosków dotyczących remontów w placówkach oświaty:
  a) przeprowadzanie wizji lokalnych, analiza przedłożonych wycen remontów,
  b) zgłaszanie propozycji rzeczowo-finansowej remontów;
 30. Uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w placówkach oświatowych oraz rozliczanie przyznanych środków.
 31. Prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością ZUMIK-u i przedstawianie Burmistrzowi okresowych informacji z działalności zakładu.
 32. Reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
 33. Występowanie do zarządcy w sprawach interwencyjnych w zakresie utrzymania, obsługi, remontów na wniosek mieszkańców.
 34. Interwencyjne działanie w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.
 35. Kontrola i rozliczanie zarządcy z rzeczowego i finansowego wykonania dotacji otrzymanych z budżetu gminy.
 36. Organizowanie robót publicznych i interwencyjnych na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Zarządem Miasta Głuszyca;
 37. Opracowywanie roboczych planów rzeczowych na roboty publiczne i interwencyjne.
 38. Dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych organizowanych prac interwencyjnych oraz prac publicznych.
 39. Sporządzanie i składanie zapotrzebowań na roboty publiczne i interwencyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
 40. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie kierowania osób do prac publicznych i interwencyjnych.
 41. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizującymi prace publiczne i interwencyjne.
 42. Dokonywanie rozliczeń kosztorysów realizowanych zadań rzeczowych.
 43. Systematyczna kontrola realizacji zadań i składanie informacji z wykonywanych prac.
 44. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem materiałów i sprzętu przekazywanych na ro-boty publiczne i interwencyjne.
 45. Aktualizowanie danych BIP.


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |