Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych >

Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych, Kancelaria Tajna.

 • Maria Jankowska - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych
  pokój nr 24, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8459480.

Do Stanowiska ds. Obrony Cywilnej należą zadania z zakresu zadań zleconych, a w szczególności: 
 1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 2. Opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
 3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
 4. Przygotowanie oraz kierowanie formacji obrony cywilnej.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 6. Kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań.
 7. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 8. Ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy.
 9. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji.
 10. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
 11. Gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC.
 12. Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC.
 13. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 14. Organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego na terenie gminy.
 15. Aktualizacja Programu Mobilizacji Gospodarki Miasta.
 16. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody.
 18. Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
  a) zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności,
  b) przygotowanie sił i środków do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności,
 19. c) nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalnianie ich z tego obowiązku oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
  d) prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem środków przewozowych na rzecz wojska.
 20. Organizowanie akcji posłańczej.
 21. Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 22. Aktualizowanie danych BIP.
Gminny Zespół Reagowania, działający doraźnie, ma za zadanie:
 1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
 2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie klęski żywiołowej.
 3. Opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
 4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
 5. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej.
 6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Do zadań Kancelarii Tajnej należy:
 1. Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie.
 2. Rejestrowanie dokumentów niejawnych.
 3. Udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności osobom po-siadającym poświadczenie bezpieczeństwa.
 4. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 5. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej i komórkach organizacyjnych Urzędu.
 6. Przestrzeganie innych postanowień zawartych w instrukcjach Urzędu Miasta w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji oznaczonych klauzulami tajności i innych przepisów prawa materialnego obowiązujących w tym zakresie.
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |