Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stanowisko d/s Architektury i Budownictwa >

Samodzielne Stanowisko d/s Architektury i Budownictwa
 • Czesław Franków - Inspektor ds. Architektury i Budownictwa,
  pokój nr 24, I piętro Urzędu Miejskiego,
  tel. 074 88 66 764
  e-mail: bua@gluszyca.pl
Do zadań Referatu Architektury należy:
 1. Dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu miasta przeznaczonych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów.
 3. Opiniowanie projektów umów przygotowanych przez jednostki projektowania, dotyczących opracowań planistycznych.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla różnych inwestycji.
 5. Rejestrowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Rejestracja graficzna ww. decyzji.
 7. Opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 8. Dokonywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego związanych z przeznaczeniem terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania.
 9. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 10. Przeprowadzenie czynności dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 11. Prowadzenie zadań mających na celu podnoszenie stanu estetycznego miasta w zakresie gospodarki przestrzennej we współpracy z innymi organami działającymi w tym zakresie oraz podmiotami gospodarczymi.
 12. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta.
 13. Opiniowanie architektury projektowanych obiektów zgodnie z wymogiem zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 14. Opracowywanie ofert inwestycyjnych;
 15. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 16. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |