Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stanowisko d/s Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych >

Samodzielne Stanowisko d/s Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 • Urszula Zaleska - Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 748
  e-mail: oswiata@gluszyca.pl

Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej należą sprawy z zakresu oświaty, wychowania, działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz opieka zdrowotna, a w szczególności:

 1. Zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 2. Realizacja prawa dziecka sześcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Przygotowanie projektów uchwał o przeprowadzeniu konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli:
  a) wnioskowanie o powołanie komisji konkursowej w składzie określonym w ustawie,
  b) współudział w opracowywaniu regulaminu pracy komisji konkursowej.
 4. Współdziałanie z dyrektorami szkół podstawowych w procedurze nadawania imion szkołom.
 5. Opiniowanie osób prawnych i fizycznych w sprawie założenia szkół
  i przedszkoli niepublicznych.
 6. Wnioskowanie o zakładanie, przekształcanie i likwidowanie szkół, przedszkoli za zgodą kuratora oświaty.
 7. Występowanie z wnioskiem w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora szkoły i kuratora oświaty.
 8. Zatwierdzanie rocznych projektów organizacji przedszkoli, szkół
  i placówek na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych projektów.
 9. Planowanie i rozdział środków finansowych otrzymanych w ramach subwencji na prowadzenie poszczególnych szkół i placówek.
 10. Wykonywanie analiz kształtowania się wielkości kosztów ze wskazaniem przyczyn odchyleń i występujących nieprawidłowości.
 11. Rozliczanie środków finansowych przekazanych szkołom.
 12. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z działalności szkół.
 13. Dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektora szkoły.
 14. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku Rady Pedagogicznej powołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 15. Powoływanie zespołów odwoławczych rozpatrujących odwołanie dyrektora szkoły od oceny pracy.
 16. Zbieranie i przetwarzanie informacji dot. procesu nauczania po każdym z etapów nauczania.
 17. Prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku nauki do 18 roku życia przez uczniów kończących gimnazjum.
 18. Monitorowanie zmian organizacyjnych na poszczególnych etapach edukacyjnych w okresie przejściowym.
 19. Negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.
 20. Nadzorowanie prowadzenia Przedszkola.
 21. Wyrażanie stanowiska dot. obniżki nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na wniosek dyrektora placówki.
 22. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
 23. Koordynowanie zagadnień w zakresie opieki społecznej, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami zajmującymi się sprawami świadczenia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 24. Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego:
  a) opiniowanie w sprawie skrócenia stażu,
  b) przygotowanie dokumentów i zorganizowanie pracy komisji egzaminacyjnej,
  c) wydawanie decyzji administracyjnych.
 25. Wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły.
 26. Organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych.
 27. Przedstawianie informacji i wniosków dotyczących kształtowania sieci szkół, przedszkola oraz kosztów ich prowadzenia.
 28. Opracowywanie sprawozdawczości dla MEN.
 29. Opiniowanie wniosków o dotacje organizacji pozarządowych.
 30. Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe.
 31. Koordynowanie oprawy artystycznej uroczystości miejskich i świąt państwowych, których organizatorem jest miasto.
 32. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, dotyczących w szczególności:
  a) tworzenia, przekształcania, likwidowania instytucji kultury,
  b) nadawania statutów instytucjom kultury,
  c) opiniowania wniosków o dotacje,
  d) sporządzania umów na realizacje zadań,
  e) powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury.
 33. Współpraca ze świetlicami wszystkimi w zakresie upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 34. Prowadzenie spraw wynikających z zadań Miasta w zakresie tworzenia warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, dotyczących w szczególności:
  a) organizowania działalności w zakresie rekreacji ruchowej oraz tworzenie warunków do jej rozwoju,
  b) podejmowanie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
  c) współdziałania ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu oraz udzielanie im po-mocy w realizacji zadań.
 35. Opiniowanie wniosków o dotacje.
 36. Współprace z Centrum Kultury - Miejską Biblioteką Publiczną, świetlicami wiejskimi, Świetlicą Integracyjną w zakresie ich zadań statutowych oraz innymi placówkami działającymi w sferze sportu, turystyki i kultury fizycznej.
 37. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |