Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska >

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Kierownik:

 • Andrzej Poniewierski
  pokój nr 27, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 741 
  e-mail: gios@gluszyca.pl

pracownik:

 • Alicja Ogorzelec - Inspektor ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami
  pokój nr 27, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 756
   
 • Mariola Szarata - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
  pokój nr 27, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 758 

Do zadań Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
 2. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
 3. Tworzenie zasobu gruntów komunalnych.
 4. Tworzenie zasobu gruntów pod budownictwo.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic i placów oraz nume-racją porządkową nieruchomości.
 6. Prowadzenie spraw podziału nieruchomości będących własnością gminy.
 7. Przygotowanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
 8. Przygotowanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziału.
 9. Wykonywanie czynności związanych z scalaniem i podziałem nieruchomości.
 10. Prowadzenie spraw uwłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
 11. Zlecanie wykonania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów kupna sprzedaży, za-miany i darowizny.
 12. Realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 13. Realizacja obowiązków gminy z zakresu ustawy prawo łowieckie.
 14. Przygotowanie decyzji z zakresu o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
 15. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 16. Przygotowywanie propozycji opłat z tytułu umownego i bezumownego użytkowania nie-ruchomości w tym dzierżaw, najmu użyczenia.
 17. Składanie informacji o stanie mienia gminnego zgodnie z art.120 ustawy o finansach publicznych.
 18. Sporządzanie wniosków o uwzględnienie zadań ochrony zabytków w planach zagospoda-rowania przestrzennego.
 19. Przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczeń zabytków w nagłych przypadkach.
 20. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestracji zabytków.
 21. Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji.
 22. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający ich wartości zabytkowej.
 23. Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska.
 24. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 25. Przygotowywanie wniosków w sprawie wykonania prawa pierwokupu.
 26. Nabywanie nieruchomości do zasobu.
 27. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 28. Przygotowanie postanowień w sprawie wszczęcia rozgraniczenia nieruchomości i wydawanie decyzji dot. rozgraniczenia nieruchomości.
 29. Przygotowanie decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich.
 30. Wydzierżawienie gruntów rolnych w drodze bezprzetargowej.
 31. Sprzedaż gruntów rolnych.
 32. Przygotowywanie wniosków o rozłożenie ceny zapłaty na raty.
 33. Zlecanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 34. Wydawanie granic sprzedawanych i wydzierżawianych nieruchomości.
 35. Prowadzenie kontroli rolniczego wykorzystania wydzierżawianych gruntów.
 36. Prowadzenie spraw związanych z kontrolowanym rozrodem zwierząt gospodarskich.
 37. Organizowanie pracy komisji porządkowej oraz komisji ds. stwierdzania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi lub innych przyczyn niezależnych od rolników.
 38. Zagospodarowanie lasów komunalnych.
 39. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem, ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i innych terenów zieleni.
 40. Nadzorowanie urządzeń wodno - melioracyjnych z zakresu cieków szczegółowych.
 41. Nadzór nad działalnością spółki wodnej ,zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stosunków wodnych.
 42. Utrzymywanie urządzeń melioracyjnych w lasach komunalnych i na terenach parków komunalnych.
 43. Wykonywanie zadań związanych z zakazywanych wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.
 44. Ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych.
 45. Obsługa Komitetu Przeciwpowodziowego i udział w jego akcjach.
 46. Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 47. Przygotowanie pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów.
 48. Przygotowanie decyzji na nielegalne wycięcie drzew i krzewów.
 49. Utrzymanie porządku i czystości w gminie.
 50. Nadzorowanie prac nad gospodarką wodno-ściekową, odpadami i ochroną powietrza atmosferycznego.
 51. Współpraca z organami:
  a) inspekcji sanitarnej,
  b) Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii,
  c) Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin.
 52. Przygotowanie decyzji na działalność z zakresu usuwania odpadów stałych i płynnych, pielęgnacji zieleni.
 53. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków kwestora z zakresu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.
 54. Prowadzenie rejestru jawności decyzji dotyczących ochrony środowiska.
 55. Opracowywanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe.
 56. Wykonywanie ustaleń planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 57. Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów.
 58. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
 59. Podejmowanie działań zapobiegającym zagrożeniom środowiska naturalnego.
 60. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
 61. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
 62. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną.
 63. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie zwierząt na chorobę zaraźliwą.
 64. Nakazanie właścicielom gruntu zalesienia, zakrzewienia z zapewnieniem sadzonek.
 65. Ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji lub utrzymania drogi zakładowej w przypadku, gdy droga ta stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia.
 66. Współpraca z Radami Sołeckimi.
 67. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |