Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Urząd Stanu Cywilnego >

Urząd Stanu Cywilnego 
 • Wiesława Moździerz - kierownik USC
  Pokój nr 23, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 740
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a w szczególności:
 
 1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie oświadczeń:
   
  a) o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,
  b) o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,
  c) od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  d) o uznaniu dziecka przez ojca,
  e) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  f) o zmianie imienia dziecka,
  g) o pochodzeniu dziecka,
  h) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.
   
 3. Sporządzenie protokołów:
   
  a) zgłoszenie urodzenia dziecka,
  b) zawarcia małżeństwa poza lokalem USC.
   
 4. Wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przepisów informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
   
  a) małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
  b) sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
  c) sądowego ustalenia ojcostwa,
  d) przysposobienia dziecka,
  e) wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
  f) sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,
  g) unieważnienia aktu stanu cywilnego,
  h) decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia), itp.,
  i) informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.
   
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
   
  a) wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
  b) prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
  c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
   
 6. Wydawanie zaświadczeń w sprawach:
   
  a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art.4,1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
  b) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  c) o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
  d) o innych zaświadczeń;
   
 7. Dokonywanie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dn. 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm.).
 8. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
 9. Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron.
 10. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów.
 11. Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego.
 12. Organizowanie uroczystości jubileuszowych (100rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego).
 13. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych SOO.
 14. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |