Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowody osobiste.
 2. Odpisy skrócone aktu urodzenia.
 3. Osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo dowód ustania małżeństwa. Dowodem jest::
   
  - dla osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie,

  dla wdowy, wdowca – odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Postanowienie sądu rejonowego o wyrażeniu zgody na zawarcie małżeństwa w przypadkach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym(np. niepełnoletność kobiety lub niemożność uzyskania przez cudzoziemca zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z kraju, którego jest obywatelem – art. 56 ust. 2 Prawo o aktach stanu cywilnego)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 23, 
  tel. 074 8866740,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).

OPŁATA SKARBOWA:

 

OPŁATA ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

 • wpłata na konto Urzędu  - 30 zł

Nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wymianę  dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzoego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
 • małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

TERMIN REALIZACJI:

Termin odbioru wg wskazania na pokwitowaniu, które otrzymuje się w chwili przyjęcia wniosku przez pracownika urzędu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba noszaca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
 2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
 3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu osobistego małoletnich jest zaświadczenie kierownika placówki opiekuńczo-wychowawczej albo młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii o całodobowym przebywaniu małoletniego w tej placówce.
 5. Osoby, których dokumenty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego nie składa wymaganych aktów lecz potwierdza fakt ich posiadania w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego w oznaczonym do tego miejscu na składanym formularzu.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 34, 36,36a, 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U Nr 209 poz. 2129).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |