Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kontrole przeprowadzone przez RIO we Wrocławiu

Kontrole przeprowadzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu
  1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie od 25 września do 25 listopada 2000 r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy.
    Szczegółowe ustalenia zawiera protokół podpisany bez zastrzeżeń w dniu 27 listopada 2000 r. przez Burmistrza i Skarbnika.
    Wnioski pokontrolne zawiera pismo WK.0913/311/K-82/00 RIO we Wrocławiu.
  2. Regionalna  Izba  Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.  577  ze  zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  9  grudnia  2003 r.  do  20  lutego  2004  r.,  kontrolę kompleksową  gospodarki  finansowej  Miasta  i  Gminy  Głuszyca.  Ustalenia  kontroli  przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został przekazany Burmistrzowi w dniu jego podpisania.
    Kontrolą objęto losowo wybrane i udokumentowane operacje finansowo - gospodarcze dokonane w okresie od 1 stycznia  2001  r.  do  31  grudnia  2003  r.  w  zakresie  wydatków  budżetowych,  w  tym  inwestycyjnych, prawidłowości  i  skuteczność  realizacji  dochodów  własnych  z  tytułu  podatków  i  opłat  lokalnych, gospodarowania mieniem komunalnym oraz inwentaryzacji mienia jednostki. Z jej ustaleń wynika, że w wielu dziedzinach działalność Urzędu Miejskiego nie budziła zastrzeżeń; stwierdzono jednak również, że w trakcie realizacji zadań przez organy wykonawcze Miasta (Zarząd oraz Burmistrza Miasta) miały miejsce nieprawidłowości i uchybienia.
    Wnioski pokontrolne zawiera pismo WK.660/311/K-77/03 RIO we Wrocławiu.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |