Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2007 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udost ępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/2007  z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 297/2 położonej w Sierpnicy gmina Głuszyca.

2/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 202 położonej w Sierpnicy gmina Głuszyca.

3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

4/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 15 położonej w Głuszycy.

5/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do obecnego długoletniego dzierżawcy działki nr 229/2 położonej w Głuszycy przy ul. Piastowskiej 29.

6/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

7/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 53.

8/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

9/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego  w Głuszycy
przy ul. Bolesława Chrobrego1.

10/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do ustalania i szacowania strat powstałych w wyniku huraganu
w dniach 18 - 19 stycznia 2007 roku na terenie gminy Głuszyca

11/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 4.

12/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2007.

13/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
d
o sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 12.

14/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 83.

15/2007 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej 8.

16/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działek nr 212/1, 120/1, 334/2, 145 na rzecz Energia Pro Koncern Energetyczny S.A.

17/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany działki nr 153 o powierzchni ogólnej 4768 m2 położonej w Łomnicy, a będącej własnością Gminy Głuszyca
na działkę nr 171/2 o powierzchni 1022 m2 ....

18/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora instytucji kultury Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

19/2007 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał.

20/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie zmiany
do Zarządzenia Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

21/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12

22/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy.

23/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

24/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki
nr 90/2 o powierzchni 4725 m2 położonej w Grzmiącej Gmina Głuszyca.

25/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 88/2 o powierzchni 900 m2 położonej w Grzmiącej, Gmina Głuszyca.  

26/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki
nr 90/1 o powierzchni 8700 m2 położonej w Grzmiącej Gmina Głuszyca.

27/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 445/2 o powierzchni 1979 położonej w Głuszycy Górnej, Gmina Głuszyca.

28/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

29/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

30/2007 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60 000 Euro.
Dot. zadania pn.: "Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Głuszyca".  

31/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 24.

32/2007 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy  lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 10
.

33/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

34/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na cele związane
z działalnością wychowawczą lokalu użytkowego posadowionego
w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 14.

35/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działki nr 86/1 na rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.

36/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej działkę
nr 188/2 położoną w Grzmiącej gmina Głuszyca.

37/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

38/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek. 

39/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia działki nr 188/2 położonej
w Grzmiącej Gmina Głuszyca.

40/2007 z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

41/2007 z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

42/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i przejęcia majątku przekazywanego Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy.

43/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej
przy ul. Kłodzkiej 65.

44/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
o wartości poniżej 60 000 Euro.
Dot. zadania pn.: "Opracowanie projektu budowlanego
do odtworzenia mostu łukowego w ciągu ulicy Dolnej w Głuszycy,
w km 0+563".

45/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego.
Dot. lokalu użytkowego położonego w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej 3

46/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 99/1 o powierzchni 900 m2 położonej  w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

47/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 100/2 o powierzchni 3100 m2 położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

48/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 18.

49/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

50/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

51/2007 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 3.

52/2007 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżj 60 000 Euro.
Dot. zadania pn.: "Dostawa balonów reklamowych, przenośnej bramy startowej, przenośnego zadaszenia  sceny i przenośnych namiotów".

53/2007 z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości położonej w Grzmiącej przy ul. Wiejkiej 43.

54/2007  z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie przekazania
dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy obiektów sportowych posadowionych w Głuszycy przy ul. Dolnej.

55/2007 z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora w placówkach oświatowych na terenie Gminy Głuszyca.

56/2007 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego.
Dot. lokalu użytkowego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 25.

57/2007 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 77.

58/2007 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

59/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie przekazania dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy obiektów sportowych posadowionych w Głuszycy przy ul. Dolnej.

60/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego do osób prawnych prowadzących działalność kulturalną, wychowawczą lub sportowo turystyczną - nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 2,4 i 259 posadowionych w Głuszycy przy ul. Dolnej.

61/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 221/5 i 221/17 położonych w Głuszycy przy ul. 11 Listopada 40.

62/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/7 o powierzchni 737 m2 położonej w Głuszycy przy
ul. 11 Listopada 44.

63/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/6 o powierzchni 737  m2 położonej w Głuszycy przy
ul. 11 Listopada 42.

64/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/8 o powierzchni 708 m2 położonej w Głuszycy przy
ul. 11 Listopada 46.

65/2007 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

66/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji
do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów
na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych, w czasie wakacji w 2007 r. oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych, w zajęciach sportowych w 2007 roku.

67/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 6.

68/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Kościuszki 2.

69/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu  mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Kościuszki 7.

70/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 14.

71/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 65 a.

72/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 34.

73/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

74/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 Euro.
Dot. zadania pn.: "Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół specjalnych z Głuszycy do Wałbrzycha".

75/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Sienkiewicza 7.

76/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

77/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

78/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru Dyrektora Przedszkola nr 1 w Głuszycy.

79/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 Euro.
Dot. zadania pn.: "Remont drogi dojazdowej Łomnica - Głuszyca Górna".

80/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 6.

81/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 8.
 

82/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Turystycznej 5.

83/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej
w Kolcach.

84/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy oraz Przedszkola nr 1 w Głuszycy.

85/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia podinspektora ds. ekonomiczno - płacowych oświaty w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

86/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Dot. zadania pn.: "Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Głuszyca".

87/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia przekazanego w Zarząd Zakładowi Turystycznemu "Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka".

88/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

89/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

90/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 45
.

91/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu położonego w Głuszycy przy ul. Leśnej 6.

92/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek
nr 518/1, 518/2, 518/3 położonych przy ul. Górnej w Głuszycy.

93/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji
do rozpatrzenia ofert w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych, w zajęciach sportowych w 2007 r.

94/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Gimnazjum Publicznego 
w Głuszycy.

95/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Głuszycy.

96/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej.

97/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

98/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

99/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie publikowania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

100/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie publikowania wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

101/2007 z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Leśnej 4.

102/2007 z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 278,280,282,283/1 położonych w Głuszycy Górnej.

103/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

104/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek nr 468
i 470/1 położonych w Głuszycy Górnej.

105/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej
przy ul. Kłodzkiej 13/9.

106/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek nr 406/2
i 415/1 położonych w Głuszycy Górnej.

107/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania rozstrzygnięć dotyczących dodatków mieszkaniowych.

108/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Głuszyca.

109/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 5.

110/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 55.

111/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 54

112/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

113/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 93.

114/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność gminy Głuszyca.

115/2007 z dnia 3 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.
Dot. lokali mieszkalnych położonych w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 64 oraz ul. Niecałej 4.

116/2007 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie likwidacji druków ścisłego zarachowania.

117/2007 z dnia 4 września 2007 roku  w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/04 z dnia 12 lutego 2004 roku  w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

118/2007 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/07 z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

119/2007 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej  w Kolcach.

120/2007 z dnia 11 września 2007 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Przedszkolu Nr 1 w Głuszycy.

121/2007  z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przeznzczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

122/2007 z dnia 14 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

123/2007 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

124/2007 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

125/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę działek stanowiących własność gminy Głuszyca.

126/2007 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 18

127/2007 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 93.

128/2007 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

129/2007 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

130/2007 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 w Głuszycy.

131/2007 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

132/2007 z dnia 26 września 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

133/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych.

134/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz warunków przyznawania i wypłacania premii tym pracownikom.

135/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu świadczeń socjalnych przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

136/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu świadczeń socjalnych przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

137/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/07 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

138/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

139/2007 z dnia 2 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 65.

140/2007 z dnia 2 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 8.

141/2007 z dnia 2 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 10.

142/2007 z dnia 2 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 14.

143/2007 z dnia 4 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 7.

144/2007 z dnia 4 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 6.

145/2007 z dnia 8 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Głuszycy.

146/2007 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowej.
Dot. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawę lub usługi udzielane przez Gminę Głuszyca.

147/2007 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpłatnej zamiany działek nr 152,153 i 165/5
o powierzchni ogólnej 1,8471 ha położonych w Łomnicy będących własnością gminy Głuszyca na działki nr 164/7, 171/2, 171/10
i
171/12 o powierzchni 1,7077 ha położone w Łomnicy stanowiące własność prywatną.

148/2007 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego.
Dot. lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 6.

149/2007 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie wyposażenia sołtysów w telefony komórkowe celem zapewnienia sprawnego przepływu informacji podczas występowania na terenie Gminy Głuszyca nadzwyczajnych zagrożeń.

150/2007 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na dzierżawę działek.

151/2007 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

152/2007 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głuszycy.

153/2007 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Pani Marioli Kamińskiej - Głównej Księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

154/2007 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia kwalifikacji wniosków o przyznanie stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

155/2007 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 14.

156/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia referenta ds. obsługi techniczno - finansowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

157/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

158/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

159/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 53/4.

160/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych.

161/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 200 położonej w Sierpnicy.

162/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 201 położonej w Sierpnicy.

163/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 275 położonej w Głuszycy.

164/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki
nr 179/7 położonej w Sierpnicy.

165/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 109/1 położonej w Głuszycy.

166/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania
oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego.

167/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

168/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nabycia
na własność Gminy działki nr 88/2 położonej w Sierpnicy na cel publiczny - droga dojazdowa.

169/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego.

170/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych
po zmarłych dłużnikach.

171/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Sienkiewicza 75.

172/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej
przy ul. Granicznej 7.

173/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej
przy ul. Granicznej 7.

174/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ewidencji
i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Głuszyca oraz jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca.

175/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca.

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |