Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wymiana dowodu osobistego >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 1).

 1. Osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.
 2. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Dwie aklualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35x x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z cimnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 4. Dowód uiszczenia opłaty na konto urzędu:

  Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

  Gmina Głuszyca
  ul.Grunwaldzka 55
  58 - 340 Głuszyca
  NIP 886-25-72-750    Regon: 890718248

  nr konta:

  Bank Spółdzielczy w Świdnicy Śląskiej
  Oddział w Głuszycy
  48 9531 1016 2001 0000 9928 0002
   
 5. Odpis sktócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub inny dokument  potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

* - punkty 5 i 6 nie dotyczą osób, które urodziły się lub zawarły związek małżeński w Głuszycy.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 23, 
  tel. 074 8866740,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).
OPŁATA SKARBOWA:
 • Nie podlega opłacie skarbowej.

OPŁATA ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

 • wpłata na konto Urzędu  - 30 zł

Nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wymianę  dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzoego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
 • małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

TERMIN REALIZACJI:

Termin odbioru wg wskazania na pokwitowaniu, które otrzymuje się w chwili przyjęcia wniosku przez pracownika urzędu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 34, 36,36a, 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U Nr 209 poz. 2129).

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |