Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Referat Finansowy i Kasa >

Referat Finansowy i Kasa

kierownik:

 • ......................... - Skarbnik Gminy 
  pokój nr 3, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 751
  e-mail: skarbnik@gluszyca.pl

pracownicy:

 • Bożena Żołnieruk - Zastępca Skarbnika
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 745 
  e-mail: fin@gluszyca.pl
   
 • Ewa Morawiec - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 4, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866 761
  e-mail: kasa@gluszyca.pl
   
 • Beata Sokołowska - Inspektor ds. Podatkowych
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866 760
    
 • Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866 743
  e-mail: podatek@gluszyca.pl
   
 • Grażyna Aleksandrowicz - Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
  pokój nr 5, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866 765
   
 • Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 762
   
 • Urszula Rudnicka - Inspektor ds. Płac
  Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 759
   
 • Anna Malecha - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  Irena Piasecka - Inspektor ds. Księgowości
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866 715
   
 • Joanna Pakulska - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 754
   
 • Halina Bartyńska - Specjalista ds. Księgowości Oświaty
  pokój nr 7, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 763 

 

Referat Finansowy
Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy:

 1. W zakresie gospodarki finansowej gminy:
  a) opracowywanie projektów budżetu gminy,
  b) opracowywanie planów finansowych rocznych i wieloletnich rozwoju społeczno - gospodarczego miasta przy współpracy z pozostałymi wydziałami,
  c) analiza realizacji budżetu,
  d) wprowadzenie projektów zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez referat,
  e) przygotowanie zmian w budżecie w toku jego realizacji,
  f) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności,
  g) opiniowanie planów finansowych wykonywanych bezpośrednio przez Wydziały Urzędu i jednostki podporządkowane,
  h) kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w jednostkach podporządkowanych,
  i) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych,
  j) prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT,
  k) sporządzanie rocznych bilansów finansowych,
  l) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i funduszy specjalnych,
  m) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podporządkowany-mi przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w okresie roku budżetowego,
  n) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji na finansowanie szkół,
  o) prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych,
  p) sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa,
  q) prowadzenie ewidencji, aktualizacji wyceny oraz umorzeń środków trwałych,
  r) prowadzenie księgowości w zakresie inwestycji prowadzonych bezpośrednio przez Urząd oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, s) prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych,
  t) obsługa kasowa Urzędu, wpłaty i wypłaty gotówkowe, prowadzenie ewidencji w postaci raportów kasowych,
  u) sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych, dla których Rada Miej-ska jest organem założycielskim lub prowadzącym.
   
 2. W zakresie pozostałych dochodów gminy:
  a) przypisy należności i windykacja dochodów:
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
  - z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
  - z tytułu czynszu najmu,
  - z tytułu sprzedaży mienia gminy,
  - z tytułu mandatów karnych,
  - z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu,
  - z tytułu za wieczyste użytkowanie gruntu,
  b) rozliczenie dochodów z tytułu opłaty targowej,
  c) rozliczenie opłat wnoszonych przez ZUMiK.
   
 3. W zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego:
  a) sporządzanie list płac,
  b) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
  c) sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
  d) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych,
  e) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń,
  f) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,
  g) naliczanie ryczałtów samochodowych dla pracowników UM,
  h) sporządzanie list diet dla radnych,
  i) prowadzenie ewidencji pracowników ubezpieczonych w PZU;
   
 4. W zakresie regulowania zobowiązań:
  a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych,
  b) dokonywanie przelewów,
  c) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług;
   
 5. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego.
 6. Prowadzenie rejestru przypisów podatkowych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych.
 8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 9. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami.
 10. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe.
 11. Kontrola podatników na terenie miasta z zakresu prowadzonych podatków.
 12. Prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań podatkowych:
  a) podatku od nieruchomości i rolnego,
  b) podatku od posiadania środków transportu-osoby fizyczne i osoby prawne,
  c) podatku od posiadania psa;
 13. Pobór oraz księgowanie wpływów i zwrotów dotyczących podatków będących dochodami gminy.
 14. Prowadzenie windykacji zaległości podatkowych / wystawianie postanowień, decyzji oraz tytułów wykonawczych.
 15. Współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
 16. Aktualizowanie danych BIP.

Kasa
Do zadań Kasy należą sprawy:

 1. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego, ewidencjonowanie wszelkich wpłat w systemie komputerowym.
 2. Podejmowanie gotówki z Banku na czeki gotówkowe z oznaczeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 3. Sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych na bieżąco za okresy dzienne.
 4. Obsługa kasowa obrotów na rachunkach specjalnych / rachunki inwestycyjne, rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych /, podejmowanie gotówki na czeki gotówkowe z tych rachunków, sporządzanie raportów kasowych na bieżąco - nie później niż w okresach tygodniowych.
 5. Sprzedaż druków skarbowych i weksli.
 6. Wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.
 7. Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |