Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zadania Urzędu

Urząd Miejski funkcjonuje w oparciu o Ustawę o Samorządzie  Terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm)

Urząd Miejski w Głuszycy jest jednostką organizacyjną miasta powołaną do realizacji zadań:

 • własnych wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym;
 • wynikających z innych ustaw szczególnych;
 • zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organ administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr.34, poz.198 z pózn.zm./;
 • wynikających z porozumień zawartych między gminą a organami administracji rządowej,
 • określonych statutem gminy;
 • powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.


Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,
 • wydawanie decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy gminy;
 • zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
 • przygotowywanie dokumentów w celu uchwalenia i wykonania budżetu;
 • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisu prawa oraz uchwał organu gminy;
 • prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych;
 • stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i wysyłania korespondencji, a także w zakresie przekazywania akt do archiwum.

Urząd Miejski działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, który określa

 • organizację wewnętrzną Urzędu Miejskiego;
 • zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego;
 •  zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu.

Pełna treść Regulaminu w załaczniku.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |