Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 7 września 2007 r.


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Wszyscy

 

Uprzejmie informuję, że XI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 15 września br. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 9/2007 i nr 10/2007.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Stan bezpieczeństwa w gminie za I półrocze br.
6. Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2007/2008. 
7. Realizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
8. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wody, energii elektrycznej i gazu. Gospodarka ściekowa.
9. Informacja z wykonania budżetu gminy Głuszyca za I półrocze 2007 r.
10. Podjęcie uchwał:
10.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
10.2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rolnych,
10.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy,
10.4 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głuszyca,
10.5 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca
10.6 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca
10.7 w sprawie odwołania Skarbnika gminy
10.8 w sprawie powołania Skarbnika gminy
11. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
12. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura
    

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |