Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 URZĄD STANU CYWILNEGO w GŁUSZYCY

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a w szczególności:

 1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa,  zgonu, oraz innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilnych osób, sporządzanych w księgach stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie oświadczeń:
  - o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC;
  - o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC;
  - od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
  - o uznaniu dziecka przez ojca;
  - o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  - o zmianie imienia dziecka;
  - o pochodzeniu dziecka;
  - o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.
 3. Sporządzenie protokołów:
    - zgłoszenie urodzenia dziecka;
    - zawarcia małżeństwa poza lokalem USC.
 4. Wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przepisów informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
  - małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu;
  - sądowego zaprzeczenia ojcostwa;
  - sądowego ustalenia ojcostwa;
  - przysposobienia dziecka;
  - wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa;
  - sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego;
  - unieważnienia aktu stanu cywilnego;
  - decyzji administracyjnych innych urzędów /zmiana nazwiska, imienia/, itp.
  - informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
  - wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego;
  - prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego;
  - skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
 6. Wydawanie zaświadczeń w sprawach:
  - stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art.4,1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego /ślub konkordatowy/;
  - o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
  - o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku;
  - innych zaświadczeń.
 7. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
 8. Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron.
 9. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów.
 10. Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego.
 11. Organizowanie uroczystości jubileuszowych /100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego/.
 12. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych SOO.
 13. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |